UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaopiniowania uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w By


Projekt
  UCHWAŁA Nr XLVIII/   /10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 24 czerwca 2010r.
 
w sprawie zaopiniowania uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  art. 43 ust. 2  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)  uchwala się, co następuje:
 
 
 
      § 1. Zaopiniować pozytywnie uchwałę Nr XLVI/1221/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2010r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy .
 
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

 
 
 
H.S.

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XLVIII/   /10 RADY MIEJSKIEJ
w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia  24  czerwca 2010r.
 
 
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu podjął uchwałę Nr XLVI/1221/10 z dnia 24 maja 2010r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy .
Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wystąpił z prośbą o zaopiniowanie przez organy gminy  w/w uchwały. 
Proponowana zmiana w projekcie uchwały dotyczy ustalenia nowego terminu zakończenia czynności likwidacyjnych, która ma nastąpić w ciągu dziewięciu miesięcy od dnia otwarcia likwidacji. 
Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej termin zakończenia działalności likwidowanego zakładu nie może nastąpić wcześniej  niż trzy miesiące  od daty podjęcia uchwały o likwidacji. Proponowana zmiana uchwały nie narusza ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, jednocześnie zapewnia dalsze nieprzerwane świadczenie usług zdrowotnych bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości dla pacjentów .
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wydał w przedmiotowej sprawie opinię pozytywną.
Projekt uchwały został również zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Oświaty, Kultury, Spotu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
 
   

metryczka


Wytworzył: Hanna Sobiechowska (22 czerwca 2010)
Opublikował: Administrator (22 czerwca 2010, 11:36:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1378