Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów położonych w Sępólnie Kraj. przy ul. Koronowskiej

Projekt

 

UCHWAŁA  Nr    XLVII/         /10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia  27 maja 2010 r.

w sprawie sprzedaży gruntów położonych w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Koronowskiej

 

   Na podastawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje :


 § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości własnej działki położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Koronowskiej, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 122/4 o pow. 785 m²  zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 14465 stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie.

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

                   
Uzasadnienie do Uchwały Nr  XLV/       /10
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia  27 maja 2010 roku

 

   Z wnioskiem o sprzedaż wymienionej w uchwale działki na uzupełnienie -nieruchomości własnej wystąpili mieszkańcy wspólnoty przy ulicy Koronowskiej 4. Nieruchomość ta była wydzielona z działki, której obecnie są współwłaścicielami, na cele publiczne pod budowę obwodnicy. Do tego czasu nieruchomość była przez nich użytkowana w formie dzierżawy.  Z uwagi na to, że inwestycja nie będzie przebiegała przez wymienioną  działkę, wystąpili o jej sprzedaż. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 1 oraz  Komisję Gospodarki Komunalnej,. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 maja 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 maja 2010, 07:36:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1273