Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie środków stanowiących fundusz sołecki

Projekt                 

UCHWAŁA  Nr XLIII/.../10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 marca 2010 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie środków stanowiących fundusz sołecki


            Na podstawie art. 1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) w związku z art. 83 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706), uchwala się, co następuje:
                             
                           
          § 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.                                                               
         
         § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego
        
         § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
         Tomasz Cyganek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym                                  
Uzasadnienie do uchwały Nr  XLIII/…/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  25  marca 2010r.


             Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.
             Wyodrębniony fundusz sołecki nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

            Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
                                                   


U.L.
Przewodniczący Rady Miejskiej
        Tomasz Cyganek

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (3 marca 2010)
Opublikował: Milena Kujawa (17 marca 2010, 16:15:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1456