Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E.Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki

Projekt                                                              UCHWAŁA Nr XXXIII/     /09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM       z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E.Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  art. 43 ust. 2  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)  uchwala się, co następuje:        
     § 1. Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E.Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej.
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     H.S.  

 
Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXXIII/   /09 RADY MIEJSKIEJ
w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 czerwca 2009pr.


           Rada Miasta w Bydgoszczy podjęła uchwałę Nr XLVIII/702/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E.Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej.
Prezydent Bydgoszczy wystąpił z prośbą o zaopiniowanie przez organy gminy  w/w uchwały.  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wydał w przedmiotowej sprawie opinię pozytywną. Zlikwidowana zostanie Pracownia EKG a jej zadanie przejmie Ogólna Izba Przyjęć Szpitala. Ta zmiana w strukturze organizacyjnej Szpitala ma na celu dostosowanie do zakresu udzielanych  świadczeń medycznych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej termin zakończenia działalności likwidowanego zakładu nie może nastąpić wcześniej  niż trzy miesiące  od daty podjęcia uchwały o likwidacji. Proponowana zmiana uchwały nie narusza ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, jednocześnie zapewnia dalsze nieprzerwane świadczenie usług zdrowotnych bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości dla pacjentów . Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Oświaty, Kultury, Spotu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały w przedmiotowej sprawie.  Przewodniczący

Rady Miejskiej Tomasz Cyganek  

H.S.                                                             

metryczka


Wytworzył: Hanna Sobiechowska (17 czerwca 2009)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (24 czerwca 2009, 08:43:53)

Ostatnia zmiana: Administrator (24 czerwca 2009, 08:53:24)
Zmieniono: stylistykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1641