UCHWAŁA Nr XXXII/ /09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 maja 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

  projekt
 

 
UCHWAŁA Nr XXXII/   /09
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  28 maja 2009r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 
 
           Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), uchwala się co następuje:

          § 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia  20 marca 2009r. złożonej do Rady Miejskiej na działanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego przez Panią Wiesławę Kowalczyk w sprawie odmowy udzielenia schronienia w Sępólnie Krajeńskim, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, stwierdza się ze przedmiotowa skarga w całości jest bezzasadna z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
          §   2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
 
          §   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

 
Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/  /09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 maja 2009r.

 
 
           Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz stosując się do zapisów art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, do właściwości Rady Miejskiej należy rozpatrywanie skarg na Burmistrza. 
W związku ze złożoną skargą z dnia  20 marca 2009r. przez Panią Wiesławę Kowalczyk na działanie Burmistrza przygotowano projekt niniejszej uchwały .
 
 

 
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/  /09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 maja 2009r.  


 
UZASADNIENIE
 
 
           Przedmiotową skargę zgodnie z § 88a Statutu Gminy Sępólno Kraj., Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał do rozpatrzenia wg właściwości Komisji Rewizyjnej, informując o tym Radę Miejską na Sesji Rady w dniu 26.03.2009 r.
Skarżąca zarzuca nadużywanie władzy przez Pana mgr Waldemara Stupałkowskiego zajmującego stanowisko funkcjonariusza państwowego Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Zarzuca również niedopełnienie obowiązku i poświadczenie nieprawdy. Skarżąca domaga się zabezpieczenia schronienia na terenie Sępólna Krajeńskiego lub na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego.   
Komisja na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2009r. szczegółowo zapoznała się z zarzutami zawartymi w skardze i wysłuchała wyjaśnień inspektora Referatu Spraw Obywatelskich.
Na podstawie zebranych w postępowaniu wyjaśniającym dowodów i wyjaśnień uzyskanych w toku postępowania oraz na podstawie dokumentacji związanej z przedmiotem skargi Komisja stwierdza, że pismo Burmistrza Nr SO 8111/7/2009 z dnia 9 lutego 2009r. jest zgodne z obowiązującym prawem. W związku z powyższym Komisja uznaje skargę za bezzasadną.        
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (27 maja 2009)
Opublikował: Administrator (27 maja 2009, 11:56:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1462