Projekt Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj.


Projekt
 
 
UCHWAŁA   Nr  XXIX/      /09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  26 lutego  2009 r.
 
 
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje :
 
 
            § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim Obr. 2  działki nr 4 o pow. 10.0305 ha zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 14462.
 
 
           § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
 
           § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
 
   
 
Uzasadnienie do uchwały  Nr  XXIX/       /09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 z dnia 26 lutego 2009 r.

 
 
 
            Z wnioskami o sprzedaż wymienionej  nieruchomości wystąpił Pan Zbigniew Barłóg z Prądocina. Działka stanowi grunt rolny, pastwiska, nieużytki. Nieruchomość tą nabywca chciałby przeznaczyć pod zabudowę zakładem produkcyjnym.
Wniosek  został zaopiniowany pozytywnie przez Komisje Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim: Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego oraz Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska . Zarząd Osiedla Nr 2 zaproponował opracowanie planu z przeznaczeniem gruntu na działki budowlane lub pod budownictwo wielorodzinne.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (25 lutego 2009)
Opublikował: Administrator (25 lutego 2009, 08:38:18)

Ostatnia zmiana: Administrator (17 marca 2009, 15:16:05)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1454