Projekt UCHWAŁY Nr XXVII/…./08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

Projekt

UCHWAŁA   Nr  XXVII/…./08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 grudnia  2008 r.

w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:
                                                       
           § 1. 1.Sumę dochodów w kwocie                                 34 820 239,06 zł
 zwiększa się o kwotę(zgodnie z załącznikiem  Nr 1)                  147 544,28 zł
    -    dochody po zmianie  wynoszą                                     34 967 783,34 zł
z tego: dochody bieżące w kwocie                           34 077 046,32 zł
            dochody majątkowe w kwocie                          890 737,02 zł
w tym:
 dotacje celowe na zadania zlecone
          z zakresu administracji rządowej w kwocie                           6 505 478,00 zł

2. Sumę wydatków w kwocie                                                      36 705 731,84 zł
    -    zwiększa się o kwotę ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)               147 544,28 zł
    -    wydatki po zmianie wynoszą                                            36 853 276,12 zł
w tym:
    -   wydatki bieżące  w kwocie 29 462 589,02 zł
    -   wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3 a)  w kwocie  7 390 687,10 zł
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wynagrodzenia i pochodne    w kwocie 11 566 071,57 zł
b) dotacje    w kwocie  1 691 377,00 zł
c) obsługę długu    w kwocie     150 000,00 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji     w kwocie     532 204,00 zł

4. Deficyt budżetu wynosi                                                             1 885 492,78 zł
 
         § 2. Źródłem pokrycia deficytu są pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz nadwyżka z roku poprzedniego.

        § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
                                                                                                                      
        § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/…./08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2008 roku 

Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę 147 544,28 zł

75023 § 6620 – wprowadza się plan dochodów w wysokości 4 351,28 zł na podstawie porozumienie z dnia 30 września 2008 r. ze Starostwem Powiatowym z przeznaczeniem na dofinansowanie 27 % wartości montażu systemu zabezpieczenia ochrony obiektu,
75801 § 2920 - na podstawie decyzji finansowej Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/30g/BKU/08 z dnia 21 listopada 2008r. zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 9 328 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
85214 § 2030 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-64/08 z dnia 28 listopada 2008 r.
85295 § 2030 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000 zł  zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-64/08 z dnia 28 listopada 2008 r.
90001 § 6330 – wprowadza się plan dochodów w wysokości 256 757 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3011-62/08 z dnia 20 listopada 2008 r. jako refundacje poniesionych kosztów na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Sępólno Krajeńskie – Kawle (etap III).

W dziale 756 dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów na podstawie wydanych decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości związanego z klęską suszy w wysokości 96 490,66 zł
W dziale 801 zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatności za przedszkole w kwocie 18 140 zł oraz z tytułu pozostałych odsetek i wpływów z różnych dochodów w kwocie 711 zł. Ponadto w tym dziale zmniejsza się plan do wysokości osiągniętych wpływów o kwotę 251 zł z tytułu dochodów z najmu.
 
Sumę wydatków zwiększa się o kwotę 147 544,28 zł

W planie wydatków dokonuje się zmian na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania z uwzględnieniem wydatków określonych w/w decyzjami.

Ponadto w dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 144 025 ,61 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z budowa dróg i chodników na terenie Gminy oraz na bieżące remonty dróg gminnych.
W dziale 700 wprowadza się plan wydatków w kwocie 57 000 zł z przeznaczeniem na wymianę dachu na budynku komunalnym Wiśniewka 2.
W rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków w § 4010 w wysokości 40 100 zł w związku oszczędnościami  wynikającymi z tytułu planowanych odpraw i nagród jubileuszowych. Natomiast w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 291 zł oraz na § 4300 o kwotę 16 000 zł z tytułu planowanych wydatków związanych remontem i wymianą drzwi w budynku Urzędu Miejskiego .
W zakresie zadań związanych z termomodernizacją ZS Nr 3, CKiS oraz Biblioteki w dziale 801 i 921 , na paragrafie 6050 dokonuje się przeniesienia planu wydatków z przeznaczeniem na wprowadzenie prac dodatkowych wynikających z kosztorysów powykonawczych.
W rozdziale 92605 – w wyniku przeniesienia planu wydatków na paragrafach wprowadza się plan na paragrafie 6060 - w kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup traktora kosiarki dla MLKS Krajna, oraz wprowadza się plan na paragrafie 3040 – w kwocie 22 000 zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagród za szczególne osiągnięcia sportowe zgodnie w podjętą uchwałą.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 

E. M.


Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok (25kB) excel
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok (42kB) excel
Zadania inwestycyjne Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok (32kB) excel

metryczka


Wytworzył: Ewa Marzec (12 grudnia 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (17 grudnia 2008, 09:53:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1378