UCHWAŁA Nr XXVI/ /08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 listopada 2008r.


                                                                                                            
 projekt
 
 
 
 
UCHWAŁA Nr XXVI/   /08
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  27 listopada  2008r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.        
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), uchwala się co następuje:

          § 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia  15 października  2008r. złożonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy  na brak właściwego nadzoru ze strony  Burmistrza Sępolna  Krajeńskiego nad odpowiednimi służbami miejskimi w zakresie uzyskania przez skarżącą Panią Wiesławę Kowalczyk odpowiedniego schronienia, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej- stwierdza się, że przedmiotowa skarga w całości jest bezzasadna z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
          §   2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
 
          §   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 

Uzasadnienie do uchwały nr XXVI/  /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 listopada 2008r.

 
 
            Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz stosując się do zapisów art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, do właściwości Rady Miejskiej należy rozpatrywanie skarg na Burmistrza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
            W związku ze złożoną dnia  15 października 2008r. skargą Pani Wiesławy Kowalczyk na Burmistrza i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowano projekt niniejszej uchwały .
 
 
                                                                                   


Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/  /08
Rady Miejskiej w SępólnieKrajeńskim
                      z dnia 27 listopada 2008r.  

 
UZASADNIENIE
 
 
Przedmiotową skargę zgodnie z § 88a Statutu Gminy Sępólno Kraj., Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał do rozpatrzenia wg właściwości Komisji Rewizyjnej, informując o tym Radę Miejską na Sesji Rady w dniu 30.10.2008 r.
Skarżąca żąda stwierdzenia nieważności w całości decyzji Burmistrza OPS 8121-2/1393/70/7/08 dotyczącej odmowy udzielenia jej pomocy  w formie schronienia.
W załączonej skardze skarżąca zarzuca nadużywanie władzy publicznej oraz brak podstawy prawnej do wydanej decyzji. Zarzuca także sprzeczność z przepisami prawa szczególnie art.7 i art. 31 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskie oraz art.100 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2008r. Nr115, poz 728 ze zm.).
 Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 7 i 17 listopada 2008r.szczegółowo zapoznała się z zarzutami zawartymi w skardze i umożliwiła stronom złożenie wyjaśnień dotyczących okoliczności przedmiotu skargi.
Wyjaśnienie złożyli Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, jego Zastępca, Kierownik Referatu Finansowego, Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.
 
Skarżąca Wiesława Kowalczyk została powiadomiona o terminie posiedzenia Komisji ale nie  wzięła w nim udziału.
 
Komisja stwierdziła, że zachowanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego i działających w jego imieniu pracowników administracji samorządowej było zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej tzn. było działaniem na podstawie i w granicach prawa oraz nie naruszało wolności osobistej skarżącej.
 
Na podstawie zebranych w postępowaniu wyjaśniającym dowodów, wyjaśnień uzyskanych w toku postępowania oraz analizy dokumentacji związanej z przedmiotem skargi Komisja Rewizyjna stwierdza, że decyzje wydane przez Burmistrza są zgodne z obowiązującym prawem, Ponadto Komisja podnosi, że w/w decyzje  nie zostały zakwestionowane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy.
 
W związku z powyższym  Komisja uznała skargę w całości za bezzasadną.
 

metryczka


Wytworzył: Administrator (26 listopada 2008)
Opublikował: Administrator (26 listopada 2008, 12:16:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1391