projekt uchwały w sprawie wydzierzawienia gruntu w Lutowie

Projekt

UCHWAŁA Nr  XXVI/       /08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 listopada 2008 r.


w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat gruntu położonego w Lutowie


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje:


 § 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 10 -ciu lat Panu Kamilowi Zygowskiemu zam.w Sępólnie Kraj. części nieruchomości - basen p.poż. położonej w Lutowie,  działka nr 464/6 o pow. 1626 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW nr 15190.


 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/         /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  27 listopada 2008 r.

 

          Wniosek o wydzierżawienie basenu p.poż. w Lutowie złożył Pan Kamil Zygowski zam.w  Sępólnie Krajeńskim. Zobowiązał się do oczyszczenia basenu, uporządkowania terenu wokół i ogrodzenia. Basen by zarybił i udostępniał na potrzeby straży. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie na wspólnym zebraniu Zarządu OSP w Lutowie i Rady Sołeckiej Sołectwa Lutowo, które wyraziły zgodę na dzierżawę na okres 10 -ciu lat. Propozycję straży i Sołectwa zaakceptowała na swym posiedzeniu Komisja Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (19 listopada 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (19 listopada 2008, 15:02:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1560