Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na 2009 rok

PROJEKT

UCHWAŁA  Nr XXVI/       /08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie opłaty targowej na 2009 rok

                       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym      (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,    Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i   art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych**1 (Dz. U. z 2006 r.  Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8. poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888 z 2008r.,
 Nr 180, poz. 1109) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) uchwala się, co następuje:

             §  1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

             §  2.  Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązująca na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

1)  przy sprzedaży każdej dorosłej sztuki zwierząt wynosi – 10,30 zł;                     
2)  przy sprzedaży prosiąt, cieląt, źrebiąt, jagniąt i koźląt (zwierzęta do 1 roku życia) z   samochodu lub przyczepy- 11,50 zł;
3)  przy sprzedaży drobiu i zwierząt futerkowych;
a)   sprzedawanych z samochodu, przyczepy, wozu – 10,10 zł;
b)   w pozostałych przypadkach  - 5,90 zł;
4)   przy sprzedaży artykułów żywnościowych przetworzonych:
a)  sprzedawanych z samochodu, przyczepy, wozu – 17,70 zł;
b)  z sektora lub namiotu w sektorze, przy zajęciu jednego sektora, tj. do 9 m² - 17,70 zł;
5)   przy sprzedaży artykułów żywnościowych nieprzetworzonych:
a)   sprzedawanych z samochodu, przyczepy, wozu -  10,70 zł;
b)  z sektora lub namiotu w sektorze, przy zajęciu jednego sektora, tj. do 9 m² - 10,70 zł;
6)   przy sprzedaży innych artykułów niż żywnościowe:
a) sprzedawanych z samochodu, przyczepy, wozu -  24,60 zł;
b) z sektora lub namiotu w sektorze, przy zajęciu jednego sektora, tj. do 9 m² - 24,60 zł.

          §  3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

          §  4. Wysokość  opłaty targowej nie może przekroczyć  – 658,49 zł dziennie,

          §  5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

          § 6. 1. Pobór opłaty targowej  powierza się dzierżawcy wyłonionemu w drodze przetargu, a w przypadku jego braku upoważnionemu inkasentowi Urzędu Miejskiego.
2. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek lub w kasie Urzędu Miejskiego w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym została zainkasowana opłata.

         § 7. Traci moc uchwała Nr XIV/103/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2008 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. –Pom. Nr 138, poz. 2207).

          §  8.  Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

         § 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko  -Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej
              Tomasz Cyganek
    

____________________________________
**1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne;
tekst. Jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
    

Uzasadnienie do UCHWAŁY  Nr XXVI/     /08
RADY  MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie opłaty targowej na 2009 rok

                 Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość dziennej stawki opłaty targowej, z tym że stawka dzienna nie może przekroczyć kwoty ogłoszonej w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z obwieszczeniem dzienna stawka opłaty targowej w 2009 roku nie może przekroczyć 658,49 zł.
                  Na Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim poddano dyskusji i analizie zasadności proponowanych stawek opłaty targowej.
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.                                                                                           

E.G.

Przewodniczący Rady Miejskiej
              Tomasz Cyganek
    

metryczka


Wytworzył: Eugeniusz Głomski (12 listopada 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (19 listopada 2008, 13:19:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1497