UCHWAŁA Nr XXV/ /08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicz


Projekt
UCHWAŁA  Nr XXV/       /08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

          Na  podstawie  art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 134, poz. 850) uchwala się, co następuje:
         §1. Upoważnia się Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w  Sępólnie Krajeńskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na przyznawaniu i wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych.
        §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                 
Sprawdzono  pod względem                     
formalno - prawnym


Uzasadnienie do uchwały nr  XXV/…./08
Rady Miejskiej  w Sępólnie Krajeńskim
         z dnia 30 października 2008 r.
           
         Burmistrz  Sępólna Krajeńskiego upoważnił Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim  do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Celowe jest zatem powierzenie Dyrektorowi Ośrodka także zadań związanych z realizacją obowiązków dotyczących  przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.  Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

metryczka


Wytworzył: Administrator (22 października 2008)
Opublikował: Administrator (22 października 2008, 11:36:47)

Ostatnia zmiana: Administrator (22 października 2008, 11:45:49)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1692