projekt uchwały - gospodarowanie mieniem komunalnym

 

Projekt

 

UCHWAŁA   Nr  XXIV/         /08 
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia      września 2008 r.

w sprawie określenia zasad w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3 i 4, art. 68 ust. 1 - 3, art. 73 ust. 3 i 4, art. 84 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369)  uchwala się co następuje:


§ 1. Określa się zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną część.


§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a ponadto podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

 

 

 

 

 


                 Załącznik do uchwały  XXIV/     /08
                 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                  z dnia     września 2008 r.

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1.

Ilekroć w dalszej części mowa jest o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.)


Rozdział I

Zasady nabywania i zbywania nieruchomości oraz udzielania bonifikat.

§ 2.

Nabycie nieruchomości może nastąpić na:
1) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości;
2) cele uzasadniające wywłaszczenie na rzecz gminy;
3) cele związane z realizacją zadań własnych gminy;
4) inne cele.


§ 3.

Nabycie na cele określone w § 2 może nastąpić między innymi w drodze:
1) kupna;
2) zamiany;
3) nieodpłatnego przekazania przez administrację rządową lub jednostkę samorządu terytorialnego;
4) darowizny;
5) przyjęcia spadku lub zapisu;


§ 4.

Zbycie nieruchomości może nastąpić w drodze:
1) sprzedaży;
2) zamiany;
3) nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
4) darowizny na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
5) wniesienia gruntu do spółki prawa handlowego w formie wkładu niepieniężnego (aport);


§ 5.


Zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym może nastąpić:
1) w przypadkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy;
2) na realizację infrastruktury technicznej i na cele publiczne jeżeli realizowane będą przez podmioty, dla których są celami statutowymi;
3) na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy, zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę;


§ 6.

1. Grunty zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę mogą być sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Grunty zabudowane garażami i przeznaczone pod ich zabudowę mogą być sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat.


§ 7.

Przy oddawaniu gruntów w użytkowanie wieczyste pierwsza opłata wynosi:
1) 20% ceny gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe oraz na cele, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1), 2) i 6) ustawy;
2) 25% ceny gruntu przeznaczonego na inne cele;


§ 8.

Gminnym jednostkom organizacyjnym sprawującym trwały zarząd nieruchomościami udziela się bonifikaty od opłat z tego tytułu w wysokości 95% jeżeli nieruchomości są oddane na cele, o których mowa w art. 84 ust. 3  pkt. 1) i 2) ustawy.


§ 9.

1. Sprzedaż nieruchomości, na cele określone w art. 68 ust. 1 pkt. 10, 2) i 6) ustawy może nastąpić za obniżoną cenę do 10% ceny określonej stosownie do art. 67 ust. 1 tej ustawy.
2. Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu następuje na cele wskazane w ust. 1 wraz ze sprzedażą znajdujących się na nim budynków za cenę, którą można obniżyć do 10% ceny określonej stosownie do art. 67 ust. 1 ustawy.

 

 


Rozdział II.

 

Przekazywanie nieruchomości w najem i dzierżawę, użytkowanie oraz na podstawie innych tytułów prawnych.


§ 10

1. Grunty stanowiące własność gminy mogą być obciążane służebnością gruntową na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów sąsiednich w przypadku stwierdzenia niemożliwości racjonalnego korzystania z tych gruntów.
2. Opłatę za ustalenie służebności ustala się w wysokości 1% wartości gruntu obciążonego w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Nieodpłatne ustanowienie służebności może nastąpić na rzecz nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele publiczne, sakralne lub prowadzenie niezarobkowej działalności charytatywnej, opiekuńczej, oświatowej, leczniczej, naukowej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej i sportowo-turystycznej.
4. Opłata, o której mowa w ust. 2 podlega aktualizacji w okresach nie krótszych niż dwa lata.

 

§ 11.

Nieruchomości mogą być użyczane nieodpłatnie zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy.

 

§ 12.

Opłata o której mowa w § 10 ust. 2 płatna jest w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

 

§ 13.

1. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być obciążane hipoteką umowną.
2. Wysokość hipoteki nie może być wyższa od kwoty, do której Burmistrz Sępólna Krajeńskiego może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.


§ 14.


1. Przedmiotem dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata mogą być grunty nierolnicze oraz grunty użytkowane na cele rolne.  Nieruchomości mogą być wydzierżawione na czas oznaczony do lat  5. 
2. Oddanie w dzierżawę gruntów, o których mowa w ust. 1 następuje w trybie przetargu z zastrzeżeniem ust. 3 i 4
3. W przypadku nie wyłonienia strony umowy dzierżawy w przetargu, grunt wydzierżawia się osobie, która wyrazi taką wolę.
4. Umowy dzierżawy po upływie okresu ich obowiązywania mogą być przedłużane na dalszy okres, bez konieczności przeprowadzania postępowania przetargowego pod warunkiem, że dotychczasowy dzierżawca wywiązał się z postanowień umowy.
5. W trybie bezprzetargowym  oddawane są w dzierżawę grunty :
1) niewielkie części nieruchomości, które na wniosek osoby zainteresowanej mogą być wykorzystane pod lokalizację budynków o nietrwałej zabudowie o powierzchni zabudowy do 50 m²;
2) pod lokalizację tablicy lub urządzenia reklamowego;
3) na cele rozrywkowe (festyny i inne okazjonalne imprezy rekreacyjno-sportowe);
4) celem polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:
a) na zorganizowanie zaplecza budowy lub lokalizacji urządzeń związanych z sieciami infrastruktury technicznej,
b) stanowiącej teren przyległy do lokalu użytkowego a wnioskodawca ma zezwolenie na prowadzenie działalności,
5) w związku z regulowaniem stanu prawnego gruntu znajdującego się w posiadaniu osób nielegitymujących się tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości, w tym nieruchomości zabudowanych obiektami, jeżeli obiekty te zostały wybudowane lub nabyte przez posiadacza gruntu;
6) na ogródki przydomowe o powierzchni do 1000 m² zlokalizowane na nieruchomości budynkowej lub sąsiedniej albo na nieruchomości wykorzystywanej na ogródki;
7) na rzecz osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, leczniczą i społeczną nie związane z działalnością zarobkową;
8) osobie bliskiej dotychczasowemu dzierżawcy w trakcie trwania umowy, przez jaki miała jeszcze obowiązywać umowa;
6. W trybie bezprzetargowym oddawane są w najem lub dzierżawę nieruchomości zabudowane przeznaczone na prowadzenie niezarobkowej działalności charytatywnej, opiekuńczej, oświatowej, kulturalnej, leczniczej, naukowej, badawczo-rozrywkowej, wychowawczej lub sportowo-turystycznej.
7. Na okres do lat 3 grunty rolne i nierolnicze oddawane są w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 

§ 15.

Ustala się zasady określania czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie.

 

1. Wysokość stawek czynszu ustala Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w drodze zarządzenia z podziałem na różne formy korzystania z nieruchomości gruntowych.
2. Wyjątek od zasady wymienionej w ust. 1 stanowią przypadki wydzierżawienia lub najmu w drodze przetargu. Czynsz najmu lub dzierżawy w tej sytuacji ustalany jest w wysokości osiągniętej w przetargu. Wysokość stawek wywoławczych czynszu stanowią stawki, o których mowa w ust. 1.
3. Nie częściej niż 1 raz w roku kalendarzowym na zasadach określonych w art. 5 z zastrzeżeniem art. 227 ustawy , dokonuje się waloryzacji stawek czynszu w oparciu o wskaźnik zmian cen konsumpcyjnych, jaki wystąpił w stosunku do ostatniej aktualizacji. Zwaloryzowane stawki czynszu są podstawą zmiany wysokości czynszu zawartych w umowach, dokonywanej w formie pisemnego zawiadomienia.

 

§ 16.

Dopuszcza się zbycie nieruchomości w czasie trwania umowy najmu lub dzierżawy.

 

§ 17.

Szczegółowe warunki umów najmu i dzierżawy określa Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV/      /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia      września 2008 r.
         Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, m.in. rada miejska ustala zasady wydzierżawiania i wynajmowania gruntów na okres powyżej 3 lat oraz może wyrazić zgodę na odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lub dzierżawy.
Z uwagi na brak  uchwały określającej zasady zbywania i nabywania nieruchomości , chcąc umożliwić korzystanie ze srodków unijnych dzierzawcom, którzy zobowiązaniu są do przedstawienia umowy zawartej na okres co najmniej 5 -letni, przygotowano niniejszą uchwałę aby mozna było zawierać umowy na tenże okres z możliwością zastosowania w okreslonych przypadkach trybu bezprzetargowego. Projekt uchwały został zakceptowany przez Zarzady Osiedla oraz komisje Rady Miejskiej w Sepólnie Kraj. - Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrpbociu oraz Porządku Publicznego i Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (16 września 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (16 września 2008, 14:05:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1450