PROJEKT UCHWAŁY Nr XXI/…./08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

Projekt                       

UCHWAŁA   Nr  XXI/…./08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian budżetu na 2008 rok


Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:
                                                       
           § 1. 1.Sumę dochodów w kwocie                                             32 570 424,00 zł
- zwiększa się o kwotę(zgodnie z załącznikiem  Nr 1)                               221 568,00 zł
    -     dochody po zmianie  wynoszą                                                32 791 992,00 zł
w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone
      z zakresu administracji rządowej w kwocie                                      5 960 598,00 zł

2. Sumę wydatków w kwocie                                                              34 630 816,78 zł
    -    zwiększa się o kwotę ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)                       221 568,00 zł
    -    wydatki po zmianie wynoszą                                                    34 852 384,78 zł
w tym:
    -   wydatki bieżące  w kwocie 28 316 023,68 zł
    -   wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3 a)  w kwocie        6 536 361,10 zł
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wynagrodzenia i pochodne    w kwocie     11 536 542,91 zł
b) dotacje    w kwocie                                  1 630 377,00 zł
c) obsługę długu    w kwocie                           150 000,00 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji     w kwocie        532 204,00 zł

4. Deficyt budżetu wynosi                                                               2 060 392,78 zł

                                                           
         § 2. Źródłem pokrycia deficytu są pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz nadwyżka z roku poprzedniego.

         § 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na  pokrycie deficytu planowanego w wysokości 1 748 000 zł.

        § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
                                                                                                                      
        § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
        Tomasz Cyganek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/…./08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 czerwca 2008 roku 

Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę 221 568 zł

70005 § 0750 – zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 25 000 zł na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania
75023 § 0920 – zwiększa się plan dochodów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 60 000 zł na postawie przewidywanego do końca roku wykonania
§ 2910 – tworzy się plan dochodów w kwocie 700 zł w związku ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenie
75615 § 0500 – zwiększa się plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 5 000 zł na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania
75616 § 0360 – zwiększa się plan dochodów podatku od spadków i darowizn o kwotę 3 000 zł na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania
§ 0430 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 040 zł zgodnie z podpisaną umową z zarządcą targowiska
80104 § 0960 – tworzy się plan dochodów w kwocie 1 000 zł w związku z darowizną dokonaną przez Nadleśnictwo Lutówko i Bank Spółdzielczy Więcbork na rzecz Przedszkola Nr 2
80195 § 2030 – zgodnie z decyzją wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I. 3011-18/08 z dnia 26 maja 2008 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 78 545 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych
85219 § 0690 – zwiększa się plan dochodów z różnych opłat o kwotę 7 000 zł (wpływy od rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej)
§ 0920 – zwiększa się plan dochodów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 2 000 zł
85415 § 2440 – tworzy się plan dochodów w kwocie 43 363 zł na podstawie zawartej z PFRON umowy nr UWA/000091/02/D z dnia 6 czerwca 2008 r. z przeznaczeniem na pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminę.

Sumę wydatków zwiększa się o kwotę 221 568 zł

01030 § 2850 – zwiększa się o kwotę 9 560 zł plan wydatków związanych z odpisem 2 % podatku rolnego na izby rolnicze
60016 § 4270 – zwiększa się plan wydatków związanych z remontami dróg o kwotę 40 000 zł
§ 6050 – zwiększa się plan wydatków związanych z budową dróg i chodników o kwotę 56 376 zł
§ 6620 –tworzy się plan wydatków w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na wspólną ze Starostwem Powiatowym budowę chodników w miejscowościach Kawle, Zalesie, Iłowo, Włościbórz
70004 § 4300 – zmniejsza się o kwotę 20 000 zł plan wydatków związanych z zakupem usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania
75023 § 4110, § 4120 – zwiększa się o łączną kwotę 22 000 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy
75702 § 8070 – zwiększa się plan wydatków związanych z odsetkami od pożyczek o kwotę 50 000 zł w związku z pożyczką na termomodernizację budynków użyteczności publicznej
80101 – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami
80104 – w związku z otrzymaną darowizną zwiększa się o 1 000 zł plan wydatków Przedszkola Nr 2
80114 – zwiększa się o łączną kwotę 1 724 zł plan wydatków paragrafów związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi w ZOOS
80195 § 3260 – zwiększa się plan wydatków związanych ze zwrotem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych na podstawie ww. decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o kwotę 78 545 zł
85215 – zmniejsza się o 200 000 zł plan wydatków związanych z realizacją dodatków mieszkaniowych
85219 § 4010, § 4110 – zwiększa się o łączną kwotę 124 000 zł plan wynagrodzeń i pochodnych pracowników OPS
§ 4260 – zwiększa się o kwotę 2 000 zł plan wydatków na energię elektryczną w budynku OPS na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania
85295 § 4330 – zwiększa się o kwotę 3 000 zł plan wydatków związanych z pobytem osób w domach pomocy społecznej na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania
85407 – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami
85415 § 3260, § 4740, § 4750 – tworzy się plan wydatków na podstawie ww. umowy z PFRON na łączną kwotę 43 363 zł
90004 § 4300 – zmniejsza się o 20 000 zł plan wydatków związanych z utrzymaniem zieleni na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania
92605 § 4210, § 4300 – zwiększa się o łączną kwotę 10 000 zł plan wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu w związku z XIII Igrzyskami Olimpijskimi „Pekin 2008” w Jabłonowie  Pomorskim

W związku z wprowadzeniem na poprzedniej sesji Rady Miejskiej zwiększonego deficytu, którego źródłem pokrycia jest pożyczka ustala się limit do zaciągania pożyczek i kredytów w wysokości 1 748 000 zł.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 


U.L.

Przewodniczący Rady Miejskiej
         Tomasz Cyganek


 

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2008 rok (23kB) excel
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008 rok (28kB) excel
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 (22kB) excel
Zadania inwestycyjne Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok (30kB) excel
Dotacje celowe na zadania własne gminy (77kB) word
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne (23kB) excel
Plan finansowy dochodów budżetu państwa z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (44kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (17 czerwca 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (19 czerwca 2008, 08:10:56)

Ostatnia zmiana: Milena Kujawa (19 czerwca 2008, 10:09:50)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1531