Projekt UCHWAŁY Nr XX/…./08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008 r.

Projekt

UCHWAŁA   Nr  XX/…./08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie zmian budżetu na 2008 rok


Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:
                                                       
           § 1. 1.Sumę dochodów w kwocie                                               32 342 766,00 zł
- zwiększa się o kwotę(zgodnie z załącznikiem  Nr 1)                                  89 506,00 zł
    -     dochody po zmianie  wynoszą                                                  32 432 272,00 zł
w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone
      z zakresu administracji rządowej w kwocie                                         5 960 778,00 zł
-    zmniejsza się o kwotę(zgodnie z załącznikiem Nr 5)                                  - 180,00 zł
-    dotacje celowe po zmianie wynoszą                                                  5 960 598,00 zł

2. Sumę wydatków w kwocie                                                                32 878 158,78 zł
    -    zwiększa się o kwotę ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)                      1 614 506,00 zł
    -    wydatki po zmianie wynoszą                                                      34 492 664,78 zł
w tym:
    -   wydatki bieżące  w kwocie 28 032 679,68 zł
    -   wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3 a)  w kwocie   6 459 985,10 zł
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wynagrodzenia i pochodne    w kwocie 11 390 415,91 zł
b) dotacje    w kwocie  1 630 377,00 zł
c) obsługę długu    w kwocie     100 000,00 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji     w kwocie     532 204,00 zł

4. Deficyt budżetu wynosi                                                                     2 060 392,78 zł

                                                           
         § 2. Źródłem pokrycia deficytu są pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz nadwyżka z roku poprzedniego.

        § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
                                                                                                                      
        § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XX/…../08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 maja 2008 roku 

Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę 89 506,00 zł

75101 § 2010 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 300 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura  Wyborczego Nr DBD-3101-15/08 z dnia 25 lutego 2008 r. (dotacja na prowadzenie
rejestru wyborców)
75108 § 2010 – tworzy się plan dochodów na kwotę 120 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-22/08 z dnia 31 marca 2008 r. (dotacja na archiwizację dokumentacji wyborczej z wyborów do Sejmu i Senatu)
80101 § 2030 – tworzy się plan dochodów na kwotę 36 190 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-13/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego w klasach I-II szkół podstawowych
85212 – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami
85219 § 0970 – zwiększa się plan dochodów z tytułu różnych wpływów na podstawie aktualnego wykonania
85219 § 2030 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 850 zł na podstawie decyzji Wojewody  Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-6/08 z dnia 14 marca 2008 r. z
przeznaczeniem na wypłatę dodatków miesięcznych dla pracowników socjalnych
90095 § 6620 – tworzy się plan dochodów na kwotę 29 646 zł na podstawie podpisanego porozumienia  ze Starostwem Powiatowym – zwrot 27 % kosztów elewacji
92601 § 6300 – na podstawie uchwały Nr XX/364/08 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 28 kwietnia 2008 r. tworzy się plan dochodów w kwocie 10 000 zł z
przeznaczeniem na modernizację obiektów sportowych w ramach XIV Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieżowej              

Sumę wydatków zwiększa się o kwotę 1 614 506,00 zł

60016 § 6050 – zwiększa się plan wydatków na budowę dróg i chodników o kwotę 60 346 zł
§ 6620 – tworzy się plan wydatków w kwocie 19 856 zł z przeznaczeniem na dotację dla
Starostwa Powiatowego przeznaczoną na uzupełnienie dokumentacji związanej z
obwodnicą (decyzja środowiskowa)
71004 – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami dot. planów zagospodarowania  przestrzennego
75011 – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami dot. zadań zleconych z zakresu administracji publicznej
75023 § 4010 – zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 11 300 zł w związku z wejściem w życie  nowego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników w jst.
§ 4170 – zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8 000 zł w związku z regulacją
wynagrodzenia radcy prawnego oraz zawarciem nowej umowy z osobą sprawdzającą 
kosztorysy
§ 4360 § 4410 – zwiększa się plan wskazanych paragrafów na podstawie przewidywanego
wykonania do końca roku
§ 4440 – zmniejsza się o kwotę 11 520 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w  związku ze zmniejszeniem względem roku 2007 zatrudnienia
75101 – dokonuje się odpowiednio korekty wydatków związanych z zadaniami z zakresu wyborów na  podstawie ww. decyzji
75108 - dokonuje się odpowiednio korekty wydatków związanych z zadaniami z zakresu wyborów na podstawie ww. decyzji
75411 § 6620 – tworzy się plan wydatków w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (porozumienie ze Starostwem)
75704 § 8020 – zmniejsza się plan wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z podpisaniem aneksu przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. dot. gwarantowanej przez  Gminę pożyczki
801,854 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami we wskazanych działach z uwzględnieniem decyzji w sprawie dotacji na zajęcia z języka angielskiego oraz przesunięciem środków na ośrodki przedszkolne do Centrum Kultury i Sztuki
80101 § 6050 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 854 820,75 zł z przeznaczeniem na
termomodernizację Zespołu Szkół Nr 3 (środki z pożyczki)
85154 – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków związanych z  przeciwdziałaniem alkoholizmowi
85212 – dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków świadczeń rodzinnych
85219 § 3020 – zwiększa się w OPS plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń
§ 4010 – zwiększa się plan wynagrodzeń pracowników socjalnych o kwotę 11 850 zł na 
podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
85295 – dokonuje się przesunięcia środków związanych z dożywianiem pomiędzy paragrafami w związku z planowanym doposażeniem punktów wydawania posiłków
90001 § 6050 – zwiększa się o kwotę 130 000 zł plan wydatków związanych z budową kanalizacji   sanitarnej
90095 § 6050 – zmniejsza się plan wydatków związanych  z termomodernizacją OPS i modernizacją ośrodków zdrowia o łączną kwotę 195 000 zł (130 000 zł – ośrodki zdrowia, 65 000 zł   – OPS)
92109 § 2480 – zwiększa się o 100 000 zł dotację dla Centrum Kultury i Sztuki z przeznaczeniem na  prowadzenie ośrodków przedszkolnych
§ 6050 – zwiększa się plan wydatków związanych z termomodernizacją Centrum Kultury i
Sztuki o kwotę 461 584,25 zł (środki z pożyczki)
92116 § 6050 - zwiększa się plan wydatków związanych z termomodernizacją Biblioteki Publicznej o kwotę 223 250 zł (środki z pożyczki)
92695 § 6050 – tworzy się plan wydatków na kwotę 10 000 zł w związku z przyznaną Gminie dotacją z Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego na podstawie wyżej cytowanej uchwały

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 


U.L.

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

Załącznik Nr 1 - Dochody (24kB) excel
Załącznik Nr 2 - Wydatki (42kB) excel
Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne na 2008 rok (30kB) excel
Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku (18kB) excel
Załącznik Nr 5 - Zadania zlecone - dochody (20kB) excel
Załącznik Nr 5 - Zadania zlecone - wydatki (25kB) excel
Załącznik Nr 8 i 9 (81kB) word
Załącznik Nr 11 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne (24kB) excel

 

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (16 maja 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (28 maja 2008, 09:20:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1376