PROJEKT UCHWAŁy Nr XX/……/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008 r.


Projekt
UCHWAŁA Nr XX/……/08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 maja 2008 r.


w sprawie uchwalenia „Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:

  1. § 1. Przyjmuje się „Gminny program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
  2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
  3. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do uchwały Nr XX/……/08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 maja 2008 roku


W związku z tym, że część terenu Gminy Sępólno Krajeńskie nie jest i nie będzie objęta systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej proponuje się wprowadzenie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Program określa warunki udzielania dofinansowania i sposób jego rozliczenia.
Przedmiotowy program pozwoli również na lepsze rozwiązanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz poprawę środowiska naturalnego naszej Gminy.
Program zyskał opinię pozytywną Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
DJ.


pobierz Gminny Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni. (52kB) word
pobierz Zał. nr 1 - Warunki techniczne wykonania i odbioru (70kB) word
pobierz Zał. nr 2 - Wniosek do Burmistrza (23kB) word
pobierz Zał. nr 3 - Umowa o dofinansowanie (35kB) word
pobierz Zał. nr 4 - Protokół odbioru końcowego (14kB) word
pobierz Zał. nr 5 - Wniosek o płatność (28kB) word
pobierz Zał. nr 6 - Zgłoszenie zakończenia robót (11kB) word

metryczka


Wytworzył: Jarosław Dera (29 maja 2008)
Opublikował: Administrator (23 maja 2008, 14:12:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1544