PROJEKT UCHWAŁY NR XX/ /08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z DNIA 29 MAJA 2008 R.

UCHWAŁA  Nr XX /     /08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.


Na podstawie art. 14 ust. 5 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292), art. 7 ust.1 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się miesięczną opłatę rodziców za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie w wysokości 100 złotych.

§ 2. Począwszy od dnia 1 stycznia 2009r., kwota opłaty określonej w § 1. podlega waloryzacji stosownie do wzrostu kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Tak ustalona opłata ulega zaokrągleniu w górę, do pełnych złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 109/III/96 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 1996 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie, zmieniona:
1) uchwałą Nr V/57/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 9 lutego 1999 roku w sprawie zmiany opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie,
2) uchwałą Nr XXI/208/2000 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie zmiany opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie,
3) uchwałą Nr XXXV/369/01 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 października 2001roku w sprawie zmiany opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008r.


Sprawdzono pod względem     
formalno - prawnym    

Uzasadnienie do uchwały Nr XX /     /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 maja 2008 r.

Obowiązująca od 1 stycznia 2002r. opłata za realizowane w przedszkolach świadczenia, t.j.:
 koszta realizacji zajęć wykraczających powyżej 5 –ciu godzin dziennie (podstawa programowa realizowana w wymiarze 5-ciu godzin dziennie jest nieodpłatna),
 przygotowanie posiłków uwzględniające zarówno koszty nośników energii, jak i koszta zakupu oraz amortyzacji niezbędnego sprzętu kuchennego,
 koszta zaopatrzenia,
 wynagrodzenie pracowników obsługi kuchni oraz woźnych oddziałowych
nie była przez sześć lat zmieniana. Tym samym, uwzględniając chociażby wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli (od 29 % u n-li stażystów do 58 % u n-li dyplomowanych), czy też podwyżki cen energii, jakie miały miejsce w tym okresie, znacznie się zdewaluowała. Proponowana podwyżka z dotychczas obowiązującej opłaty w wysokości 80 zł/m-c, do kwoty 100 zł/m-c, kierując się wykazanym wyżej wzrostem wynagrodzeń nauczycieli będącym dominującym czynnikiem ponoszonych kosztów (80 % i więcej), odzwierciedla tylko w części zaistniały wzrost wydatków w okresie ostatnich 6 –ciu lat. Dla uniknięcia konieczności podejmowania kolejnych, powtarzających się rokrocznie uchwał w sprawie ustalenia wysokości „czesnego”, projekt niniejszej uchwały zakłada waloryzację wysokości opłaty opartą na procentowym wzroście kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej państwa. Tak więc przy zastosowaniu tego rozwiązania wystąpi ścisłe powiązanie pomiędzy ewentualnym wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli, a wysokością ustalonej niniejszą uchwałą Rady Miejskiej opłaty. Ewentualne waloryzacje opłaty, tak jak wzrost kwoty bazowej, miałyby miejsce od 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.

W chwili obecnej, przy stawce 80 zł/m-c i średnio 10 – cio miesięcznym, w roku, uczestnictwie dzieci w zajęciach, finansowy udział rodziców w kosztach utrzymania dziecka w przedszkolu wynosi ok. 13,5 %. Roczny koszt utrzymania dziecka w wielogodzinnym oddziale przedszkola naszej Gminy wynosi w 2008r. średnio 5900 zł.

Pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały wydała Komisja Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki R.M. w Sępólnie Krajeńskim

Uchwała ta, jako akt prawa miejscowego, wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

M.T.

 

metryczka


Wytworzył: Marek Tymecki (29 maja 2008)
Opublikował: Maria Chmielewska (20 maja 2008, 14:37:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1448