PROJEKT UCHWAŁY NR XX/ /08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z DNIA 29 MAJA 2008 R.

UCHWAŁA  Nr XX /       /08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Wałdowie.

 

Na podstawie § 1 ust.3 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.) i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591 ze  zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Gimnazjum w Wałdowie nadaje się imię: Królowej Jadwigi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sprawdzono pod względem   
    formalno - prawnym 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XX /     /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 maja 2008 r.


Z wnioskiem w sprawie nadania Gimnazjum w Wałdowie imienia  „Królowej Jadwigi”  wystąpili do Rady Miejskiej: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski tej placówki, pismem z dnia 25.01.2008r.

Do przedłożonej prośby pozytywnie odniosła się Komisja Statutowa i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2008r.
 
 Uroczyste nadanie imienia, połączone z wręczeniem sztandaru, zaplanowane jest na dzień 31 maja b.r.

M.T.


 

metryczka


Wytworzył: Marek Tymecki (29 maja 2008)
Opublikował: Maria Chmielewska (20 maja 2008, 13:48:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1595