PROJEKT UCHWAŁY NR XX/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
UCHWAŁA NR XX/ /08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 maja 2008 r.


    w sprawie zamiany gruntów


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje :


  1. § 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie na grunty stanowiące własność Romana Niemczyk s. Bronisława zam. Chmielniki 4 gm. Sępólno Kraj. w następujący sposób: Gmina Sępólno Krajeńskie za nieruchomość położoną w obrębie Swidwie miejscowość Chmielniki oznaczoną w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 48/1 o pow. 1241 m2, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 19802, otrzyma nieruchomość położoną w obrębie Świdwie miejscowość Chmielniki oznaczoną w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 44/1 o pow. 1164 m2, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 7047 stanowiącą własność Romana Niemczyk s. Bronisława.
  2. § 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
  3. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek
Uzasadnienie do uchwały nr XX/ /08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008 r.


    Z wnioskiem o zamianę nieruchomości wystąpił Pan Roman Niemczyk zam.w Chmielnikach. Działka gminna o pow. 1241 m2 jest drogą gruntową która przebiega pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi jego własność. Z uwagi na jej bliskość z budynkami gospodarczymi Pan Niemczyk zaproponował jej przesunięcie, wytyczając drogę ze swoich gruntów. Zmiana przebiegu drogi pozwoli na powiększenie nieruchomości zagrodowej i jej dalszą rozbudowę.
    Sprawa była rozpatrywana przez Radę Sołecką wsi Swidwie i Komisje Rady Miejskiej -Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Komunalnej Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego. Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

metryczka


Wytworzył: Elżbieyta Mizdalska (29 maja 2008)
Opublikował: Administrator (19 maja 2008, 11:02:04)

Ostatnia zmiana: Administrator (19 maja 2008, 12:11:24)
Zmieniono: poprawiono stylistykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1632