Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nau

UCHWAŁA  Nr XIX /       /08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 10 kwietnia 2008 r.
 
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.  


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.: Nr 142, poz. 1591, z 2002r.: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.: Nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006r.: nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 30 ust.6, 10 i 10a i art. 54 ust.7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.: Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r.: Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz.1821) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się regulamin dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
§ 3. Przepisy uchwały stosuje się od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008r.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr V/45/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego: wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie, w roku 2007 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2007r. Nr 45, poz. 674).  
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
Sprawdzono pod względem                      Uzgodniono                                        
formalno - prawnym                            ze Skarbnikiem Gminy              

 

                                 
Uzasadnienie do uchwały Nr XIX /     /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 10 kwietnia 2008 r.
 


 
Przyjęcie przedmiotowej uchwały wynika z treści art. 30 ust.6, 6a i 6b ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.
 
Zgodnie z nim organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, ma obowiązek corocznego uchwalania regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli odpowiadały na obszarze działania jst co najmniej średnim wynagrodzeniom określonym w ustawie.  
Projekt regulaminu będący załącznikiem do niniejszej uchwały podlegał uzgodnieniom ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. W tej sprawie pomiędzy Burmistrzem Sępólna Krajeńskiego a przedstawicielami związków zawodowych, odbyły się 2 spotkania zakończone sporządzeniem protokołu rozbieżności. Przyjęta ostatecznie wysokość dodatków do wynagrodzeń będących przedmiotem uzgodnień i treści niniejszej uchwały zapewnia uzyskanie średnich wynagrodzeń określonych w ustawie na 2008r.
 
Skutki finansowe niezbędne dla realizacji przyjętej uchwały w części dotyczącej nauczycieli zatrudnionych w szkołach pokryte będą z subwencji oświatowej, a w części dotyczącej nauczycieli przedszkoli i oddziałów „0” ze środków będących dotacją Gminy i zapisanych dotychczas w „budżecie oświaty” jako rezerwa remontowa. Uzgodniono to ze Skarbnikiem Gminy oraz Burmistrzem Sępólna Krajeńskiego.
 
Uchwała ta, jako akt prawa miejscowego, wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki R.M. w Sępólnie Krajeńskim.
 
M.T.
 
         
 
 pobierz Regulamin wynagradzania 2008 (136kB) word

metryczka


Wytworzył: Marek Tymecki (20 marca 2008)
Opublikował: Maria Chmielewska (1 kwietnia 2008, 13:48:57)

Ostatnia zmiana: Maria Chmielewska (1 kwietnia 2008, 14:06:23)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1817