Projekt uchwały w wsprawie ustalenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego miesięcznego limitu kwotowego brutto na korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego.

Projekt

UCHWAŁA Nr XVII / /08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 lutego 2008 r.


w sprawie ustalenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego miesięcznego limitu
kwotowego brutto na korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego .

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593, z 2002r. Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806, z 2005r. Nr 10 poz. 71, Nr 23 poz.192, Nr 122 poz. 1020, z 2006 r. Nr 79 poz. 549, Nr 169 poz. 1201, Nr 170 poz. 1218) , uchwala się co następuje:

§ 1. Przyznaje się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego Panu mgr inż. Waldemarowi Stupałkowskiemu miesięczny limit kwotowy brutto na korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego w wymiarze 250,00 zł ; (słownie : dwieście pięćdziesiąt złotych)

§ 2. Rozliczenie korzystania z telefonu komórkowego następuje w okresach miesięcznych na podstawie faktur właściwego operatora .

§ 3. 1. Przekroczenie przyznanego limitu powoduje obciążenie użytkownika służbowego telefonu komórkowego kwotą ponad ustalony limit .
2. W szczególnych wypadkach dopuszcza się przekroczenie limitu do łącznej kwoty 350,00 zł. (słownie : trzysta pięćdziesiąt złotych ) jeśli użytkownik wykaże, że nastąpiło ono w związku z koniecznymi rozmowami służbowymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprawdzono pod względem Uzgodniono
formalno – prawnym

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz CyganekUzasadnienie do UCHWAŁY Nr XVII/…/08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 lutego 2008 r.


Przedmiotowa uchwała reguluje miesięczny limit kwotowy brutto na korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego .
Projekt uchwały przedstawiony był na posiedzeniu komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej uzyskując opinię pozytywną .

B.S

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

metryczka


Wytworzył: Bożena Strąpoć (15 lutego 2008)
Opublikował: Administrator (19 lutego 2008, 13:48:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1649