Projekt - uchwała w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

Projekt

UCHWAŁA   NR  XVII/…./08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie zmian budżetu na 2008 rok             

               Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

           § 1. 1.Sumę dochodów w kwocie                                                31 196 098,00 zł
    - zwiększa się o kwotę(zgodnie z załącznikiem  Nr 1)                             522 575,00 zł
    - dochody po zmianie  wynoszą                                                      31  718 637,00 zł
w tym:
    - dotacje celowe na zadania zlecone 
      z zakresu administracji rządowej w kwocie                                        6 116 065,00 zł 

2. Sumę wydatków w kwocie                                                               31 419 098,00 zł
    -    zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 2)                         522 575,00 zł
    -    wydatki po zmianie wynoszą                                                     31 941 673,00 zł
w tym:
    -   wydatki bieżące  w kwocie 27 352 130,68 zł
    -   wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3 a)  w kwocie   4 589 542,32 zł
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wynagrodzenia i pochodne    w kwocie 10 981 034,68 zł
b) dotacje    w kwocie  1 467 877,00 zł
c) obsługę długu    w kwocie     100 000,00 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji     w kwocie     552 204,00 zł

3. Deficyt budżetu wynosi                                                                223 000,00 zł
                                                           
         § 2. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

        § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

        § 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.      
                                                                                                                      
        § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz CyganekUzasadnienie do UCHWAŁY Nr XVII/…/08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 lutego 2008 roku
 

Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę 522 575,00 zł

75615 § 0310 – zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 329 655 zł w związku z przeniesieniem spółek cywilnych do grupy podatku od osób fizycznych na podstawie obowiązujących przepisów;
75615 § 0320 – zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 99 805 zł w związku z aktualnym przypisem (69 320 zł – zakończenie ulgi
inwestycyjnej, 33 485 zł wzrost podatku rolnego);
75615 § 0330 – zwiększa się planu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych o kwotę  10 833 zł na podstawie zaktualizowanego przypisu;
75615 § 0340 – zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych o kwotę 2 696 zł na podstawie aktualnego przypisu (zwolnienie z
opodatkowania samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5  tony);
75616 § 0310 – zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych o kwotę 357 030 zł na podstawie aktualnego przypisu;
75616 § 0320 – zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 391 034 zł na podstawie aktualnego przypisu;
75616 § 0330 – zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku leśnego osób fizycznych o kwotę 1 454 zł na podstawie aktualnego przypisu;
75616 § 0340 – zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 5 230 zł na podstawie aktualnego przypisu (zwolnienie z
opodatkowania samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5
tony);


Sumę wydatków zwiększa się o kwotę 522 575,00 zł

01041 § 6059 – udział własny Gminy w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich-kwota 264 674,32 zł;
01095 § 4300 – zwiększa się plan wydatków jednostek pomocniczych o kwotę 562 zł;
70005 § 4480 – tworzy się plan wydatków w kwocie 53 044 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości gminnych;
71004 § 4300 – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 1 136,71 zł (środki przenosi się do rozdziału
90001 § 4430);
75011 – przenosi się kwotę 10 000 zł z § 4300 na § 4210 – zadania z zakresu administracji rządowej;
75023 § 4010 – zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 40 000 zł w związku z projektem nowego rozporządzenia Ministra Pracy w sprawie nowych płac urzędników;
§ 4040 – zwiększa się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 479,68 zł;
§ 4110, § 4120 – pochodne wynagrodzeń § 4010;
75647 § 3030 – zwiększa się plan wydatków na diety dla sołtysów zgodnie ze zmianą uchwały w sprawie diet o kwotę 4 925 zł;
§ 4410 – zwiększa się plan wydatków związanych ze zwrotem kosztów przejazdu sołtysom o kwotę 271 zł (uzupełnienie planu – nowa stawka za 1 km);
75704 § 8020 – zwiększa się plan wydatków na poręczenie i gwarancje w związku z zabezpieczeniem przez Gminę Sępólno Krajeńskie w 2007 r. spłaty pożyczki zaciągniętej przez ZGK Sp. z o.o. na kwotę 41 480 zł;
75818 § 4810 – zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na dotację dla organizacji pozarządowych o kwotę 80 000 zł;
801, 854 – dokonuje się przeniesienia środków wewnątrz wydatków oświatowych;
85412 § 2820 – dotacja dla organizacji pozarządowych – ogłoszono konkurs (kwota 10 000 zł);
90001 § 4430 – uzupełnienie planu o kwotę 1 136,70 zł (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym);
§ 6050 – zwiększa się plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej o kwotę 25 130 zł92105 § 2820 – dotacja dla organizacji pozarządowych – ogłoszono konkurs (kwota 70 000 zł);
92109 § 2480 – zwiększa się dotację dla CKiS o kwotę 9 377 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości;
§ 6050 – wydatki przeznaczone na budowę  ogrzewania świetlicy wiejskiej we Włościborzu –
45 000 zł;
92116 § 2480 – zwiększa się dotację dla Biblioteki Publicznej o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości;
92601 § 2820 – zwiększenie dotacji dla MLKS „Krajna” na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 18 000 zł
§ 6050 – budowa stołówki przez MLKS „Krajna” (przeniesienie środków z § 6230
uzupełnionych o kwotę 7 000 zł)

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 

U.L.                                                                                                       

Przewodniczący Rady Miejskiej
          Tomasz Cyganek

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok (19kB) excel
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok (27kB) excel
Zadania inwestycyjne Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok (24kB) plik
Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok (23kB) plik
Dotacje podmiotowe i dotacje celowe na zadania własne gminy w 2008 roku (57kB) word
                                                   

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (18 lutego 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (19 lutego 2008, 10:05:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1432