Projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

UCHWAŁA NR  XV/       /07
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2007r.


w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

 


 Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz.1222 ze zm.) w związku z art. 20 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. Ustalić z dniem 01 stycznia 2008r. kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych Ośrodka Pomocy Społecznej w I kategorii zaszeregowania na kwotę 610 zł (słownie: sześćset dziesięć złotych).

§ 2. Wyrazić zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych Ośrodka Pomocy Społecznej na 5,80 zł (słownie: pięć złotych osiemdziesiąt groszy)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/21/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2006 r.  w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                           Tomasz Cyganek

 

 

                                                                                   Uzasadnienie do UCHWAŁY NR  XV/      /07
                                                                                   RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
                                                                                   z dnia 27 grudnia 2007 r.
   
 

         Zgodnie z treścią  § 2 ust. 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz.1222 ze zm.) Rada Miejska ustala najniższe wynagrodzenie zasadnicze I kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych ustaloną przez pracodawcę w porozumieniu z Radą Gminy stosownie do swoich możliwości finansowych.
        Podjęcie uchwały jest niezbędne celem stworzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w związku z waloryzacją wynagrodzeń.
         Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
         W świetle powyższych okoliczności podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.


I.F.


                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              Tomasz Cyganek

metryczka


Wytworzył: Marek Chart (13 grudnia 2007)
Opublikował: Marek Chart (13 grudnia 2007, 12:04:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1686