Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do udzielenia poręczenia wekslowego ZGK Sp. z o.o.

UCHWAŁA   NR  XII/…../07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 września 2007

w sprawie  upoważnienia  Burmistrza  Sępólna  Krajeńskiego  do  udzielenia  poręczenia wekslowego Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim   na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

             
Na podstawie art. 86 i 194  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz  art. 18 ust. 2  pkt 15) i art. 60 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Upoważnia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do udzielenia poręczenia wekslowego Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim   na zaciągnięcie pożyczki na zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla miast i gminy Sępólno Krajeńskie – I etap – przebudowy obiektów przeróbki osadowej” w Wojewódzkim    Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę                          1 037 000 zł  (Słownie: Jeden milion trzydzieści siedem tysięcy 00/100) do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
             Tomasz Cyganek


Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XII/….. /07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 września  2007 roku

 

                 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim jako jednostka prowadząca eksploatację gminnej oczyszczalni ścieków zobowiązana jest do przystosowania gospodarki osadowej na w/w obiekcie do obowiązujących norm. W tym celu konieczna jest przebudowa w zakresie urządzeń do przeróbki osadów.
                  Na realizację zadania Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. planuje zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
                  Warunkiem udzielenia pożyczki jest uzyskanie poręczenia wekslowego przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

U.L.

Przewodniczący Rady Miejskiej
          Tomasz Cyganek

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (18 września 2007)
Opublikował: Milena Kujawa (20 września 2007, 10:57:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1760