Projekt - uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2007 rok

UCHWAŁA   NR  XII/…../07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 września 2007

w sprawie zmian budżetu na 2007 rok
              
Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:§ 2. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu
       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 3. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą po zmianie 1 398 557 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 194 717 zł z podziałem na:
1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie deficytu przejściowego – 500 000 zł
2) na pokrycie deficytu planowanego – 694 717 zł.

§ 5. Ustala się wysokość długu publicznego na kwotę 2 867 413 zł (zgodnie z zał. nr 11)

§ 6.  Określa się Środki Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej (wg załącznika nr 10):
a) przychody w kwocie 46 500 zł
b) wydatki w kwocie 46 500 zł.                                                            
                                                         
§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 8.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                                                               
§ 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
            Tomasz Cyganek
   

       
                                                   
Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XII/….. /07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 września  2007 roku

Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę 127 325,12  zł

01095 § 6630 – tworzy się plan dochodów na kwotę 13 420 zł na podstawie umowy nr
RG.II.3020-UDOT-1151/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. zawartej przez Gminę z
Województwem Kujawsko Pomorskim z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw w Iłowie,
75023 § 0690 – zwiększa się plan dochodów z wpływów z różnych opłat o kwotę 2 000 zł na
podstawie  aktualnego wykonania,
§ 0920 – zwiększa się plan dochodów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku
bankowym na podstawie przewidywanego wykonania,
80195 § 2030 – zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego nr WFB.I.3011-42/07 z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 40 000 zł,
85219 § 2030 – zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-42/07 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w
wysokości 250 zł na pracownika socjalnego o kwotę 12 170 zł,
90095 § 6620 – tworzy się plan dochodów w kwocie 49 735,12 na podstawie zawartego
porozumienia ze Starostwem Powiatowym z przeznaczeniem na udział w kosztach 
remontu gmachu Urzędu,

Sumę wydatków zwiększa  się o kwotę 127 325,12 zł

01010 § 6050 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na budowę wodociągów,  środki przesuwa się na budowę dróg i chodników,
01095 § 4300 – zmniejsza się plan wydatków Samorządu Mieszkańców Nr 2
o kwotę 11 000 zł -  środki przesunięte na budowę dróg i chodników oraz Sołectwa Iłowo o kwotę  460 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Iłowie,
§ 6050 – tworzy się plan wydatków na kwotę 14 880 zł z przeznaczeniem na urządzenie 
placu zabaw w Iłowie,
60016 § 6050 – zwiększa się plan wydatków dot. budowy dróg i chodników
o kwotę 169 735,12 zł,
75023 § 4610 – zwiększa się o 2 000 zł plan wydatków związanych z kosztami sądowymi i
prokuratorskimi,
75412 – w rozdziale dot. OSP dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami,
80101, 80104 – dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków,
80195  § 3260 – zwiększa się plan wydatków na podstawie otrzymanej decyzji z przeznaczeniem  na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 
pracowników młodocianych o kwotę 40 000 zł,
85219 § 4010 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 170 zł na podstawie otrzymanej decyzji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w  wysokości 250 zł na pracownika 
socjalnego miesięcznie,
85415 – w rozdziale dot. pomocy materialnej dla uczniów zmienia się paragraf dot. wydatków,
90001 § 6050 – zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej  (sieć przepompowni),
92601 § 6050 – zmniejsza się plan wydatków związanych z budową hali widowiskowo – sportowej.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 

U.L.                                                                                                       


Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2007 rok (47kB) excel
Zadania inwestycyjne realizowane w 2007 roku i w latach następnych (35kB) excel

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (18 września 2007)
Opublikował: Milena Kujawa (18 września 2007, 13:12:22)

Ostatnia zmiana: Milena Kujawa (2 listopada 2007, 08:01:43)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1644