Projekt uchwały - w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p.

UCHWAŁA NR XI /        / 07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia   30 sierpnia 2007r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta  Sępólna Krajeńskiego.

   Na podstawie art.14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 ,  Nr 141, poz. 1492 z 2005 Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, 225,   Nr  225, poz. 1635 ) uchwala co następuje :
 
§ 1. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego działką nr 198/38 położoną w Piasecznie i działkami 381/5, 381/6,  381/7 położonymi w Sikorzu oraz działkami  nr 127/4 i 127/5 położonymi w Sępólnie Kraj. z  przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną zapisanymi  w studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego. zgodnie z załącznikami  od Nr 1 do Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego przedstawiono na załączniku graficznym  od Nr 1, Nr 2 i Nr 3  do niniejszej uchwały, stanowiącej integralną cześć uchwały.

§ 3. Przyjmuje się  zakres ustaleń planu zgodny z art. 15 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                Tomasz Cyganek


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XI /       /  07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  30 sierpnia 2007r.


                                                Uzasadnienie

  Przeznaczenie działki nr 198/38 położonej w Piasecznie, działek o nr 381/5, 381/6, 381/7, położonych w Sikorzu oraz  działek 127/4 i 127/5 położonych w Sępólnie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę mieszkalna  jest zgodne  ze studium uwarunkowań i zagospodarowania gminy  Sępólno Kraj. uchwalonego  uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/148/99 z dnia 21 października 1999r.  posiadającym następujące zapisy  :
OBSZAR B  obejmuje zachodnią część gminy, w której dominują tereny lasów (LS), z gospodarką leśną i łowiectwem, tereny turystyczne (T i T2, powiązane z występującymi jeziorami, tereny upraw rolnych (R2 , R3 i R5 ) z problemami wynikającymi z restrukturyzacji dawnego sektora uspołecznionego.Sieć osadnicza jest stosunkowo dobrze rozwinięta, z wiodącymi wsiami : Lutowo, Lutówko, Iłowo, Radońsk, wyposażone w podstawowe usługi.
OBSZAR C - obejmuje wschodnią część gminy. W tej części występują tereny rolnicze o wysokiej bonitacji gleb, określone jako R1 i obejmujące wsie : Wałdowo, Włościbórz, Trzciany, Zalesie, Teklanowo i Wilkowo. Pozostałe tereny, z uwagi na niższą jakość gleb, są mniej przydatne rolniczo 
 OBSZAR A 4 - najbardziej na południe wysunięta część miasta, między szosą w kierunku Więcborka i wzdłuż ul. Koronowskiej o funkcji przemysłowo - rzemieślniczej,
z dodatkową funkcją mieszkaniowo - usługową. Dla tego obszaru przyjmuje się następujące ustalenia :
- kontynuacja funkcji usługowo - rzemieślniczej, drobnego przemysłu oraz zabudowy mieszkaniowo - usługowej,
- konieczność wprowadzania ładu przestrzennego w istniejącej zabudowie mieszkaniowej, a szczególnie rzemieślniczo - usługowej poprzez podnoszenie estetyki obiektów, likwidację zbędnej zabudowy ( w tym drewnianej gospodarczej ) wprowadzenie zieleni izolacyjnej,
- docelowo zakłada się powiększenie terenów o funkcji rzemieślniczej, w tym rzemiosła uciążliwego w kierunku południowym,
- adaptacja głównego punktu zasilania (GPZ) oraz przesyłowych linii energetycznych, obliguje przyszłych  inwestorów do zachowania stref bezpieczeństwa od osi linii, zgodnie z przepisami szczególnymi
  Działki znajdujące się w tej uchwale posiadają pozytywne opinie Rad Sołeckich w Piasecznie, Sikorzu oraz Zarządu Osiedla Nr 1 oraz  Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,  Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa  co do wprowadzenie tej zmiany do m.p.z.p.
 
 BM 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (21 sierpnia 2007)
Opublikował: Barabach Małgorzata (21 sierpnia 2007, 11:34:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1688