Projekt uchwały - w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Uchwała NrIX/...../07
RADY  MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu


Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.    Nr 142, poz.1591 z 2001 r. ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Czynności przygotowawcze do opracowania budżetu na rok następny polegają na:
a) w terminie do 15 września każdego roku podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do prac nad budżetem i możliwości składania propozycji do budżetu,
b) w terminie do 25 września każdego roku wydaniu przez Burmistrza zarządzenia w sprawie  określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem oraz wzorów dokumentów planistycznych
c) w terminie do 15 października każdego roku opracowaniu i złożeniu przez kierowników referatów i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy szczegółowych informacji i wniosków do budżetu wraz z ich uzasadnieniem Skarbnikowi Gminy.
2. Materiały o których mowa w ust.1 lit. c uwzględniają przewidywane dochody, wieloletnie programy inwestycyjne i przewidywane nakłady na te programy, zobowiązania Gminy, kontynuację zadań z poprzednich okresów oraz niezbędne potrzeby zapewniające bieżące funkcjonowanie Gminy, wynikające z potrzeb społecznych oraz obowiązków Gminy określonych przepisami szczegółowymi.

§ 2.1. Złożone materiały i informacje podlegają analizie i korekcie Burmistrza Sępólna  Krajeńskiego.
 2. Na podstawie otrzymanych materiałów Skarbnik opracowuje w formie uchwały budżetowej projekt budżetu wraz z załącznikami zgodny ze szczegółowymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

§ 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przekazuje Radzie Miejskiej za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada każdego roku.

§ 4.1. Przewodniczący Rady Miejskiej kieruje projekt budżetu do wszystkich stałych komisji, które w terminie do 30 listopada każdego roku formułują wnioski i zbilansowane poprawki do budżetu oraz wydają opinię o projekcie budżetu.
2. Opinie poszczególnych komisji przesyłane są do Komisji Budżetu i Handlu, która zwoła pod swoim przewodnictwem wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej celem sformułowania ostatecznego wniosku i opinii, które przedkłada Burmistrzowi do dnia 10 grudnia każdego roku.
 3. Burmistrz po zapoznaniu się z wnioskami i opinią Komisji Budżetu i Handlu w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku złoży projekt budżetu Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 5. Rada Miejska uchwala budżet w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych po przedstawieniu opinii Komisji Rady Miejskiej oraz opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XI/82/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do opracowania budżetu Gminy na rok 2008 i lata następne.
 


Przewodniczący Rady Miejskiej
             Tomasz Cyganek   


Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr IX/……/07  
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2007 roku


               Uchwała niniejsza realizuje zapisy art.  53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wskazujące, że do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie procedur opracowania budżetu. Procedury te winny być spójne z zapisami ustawy o finansach publicznych. W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych konieczne jest podjęcie nowej uchwały w przedmiotowej sprawie.


U.L.


Przewodniczący Rady Miejskiej
              Tomasz Cyganek
   

 

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (18 czerwca 2007)
Opublikował: Milena Kujawa (26 czerwca 2007, 09:17:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1899