Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
UCHWAŁA  Nr   XLIII/        /2018
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  25 kwietnia  2018r.


w sprawie  nabycia  na  własność Gminy Sępólno Krajeńskie nieruchomości położonej  w Sępólnie Krajeńskim


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:


    § 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie  nieruchomości  położonej w Sępólnie Krajeńskim Obr. 1,  oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 2/13 o pow. 14 m²,  zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00021700/1. Nieruchomość przeznaczona jest na poszerzenie drogi gminnej.

    § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

    § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały  Nr  XLIII/      /2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2018r.


        Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Sępólno Kraj., a Bąkowski - Tomas sp.j. Spółka Produkcyjno - Handlowa z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim KRS 0000026470,  z dnia 16 maja 2016r., Gmina zagospodarowała część  gruntu z działki  nr  2/9 (obecnie 2/13)   o pow. ca 14 m². Wymieniony grunt został zajęty pod chodnik w ramach przebudowy ulicy Władysława Reymonta. W związku z powyższym należy uregulować stan prawny do w/wym. gruntu.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.


EM
metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (18 kwietnia 2018)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (18 kwietnia 2018, 07:41:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157