Projekt uchwały - nabycia nieruchomości
UCHWAŁA  Nr XXXIX/       /2017
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  27 grudnia  2017 r.


w sprawie nabycia na mienie komunalne  nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  oraz art. 44 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się co następuje:


    § 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości przeznaczonej pod drogi, położonej w Sępólnie Kraj. Obr. 3, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działki nr: 1075/1 o pow. 313 m²,  1075/12 o pow. 160 m² i 1075/14 o pow. 1374 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW BY2T/00004133/0

    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do uchwały Nr  XXXIX/        /2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.         Z wnioskiem o przejęcie wymienionych w uchwale działek  wystąpił ich właściciel. Nieruchomości stanowią drogi dojazdowe do działek wydzielonych pod budownictwo jednorodzinne. Złożony wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 1 oraz  Komisję Gospodarki Komunalnej Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (7 grudnia 2017)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (7 grudnia 2017, 13:52:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217