UCHWAŁA Nr XXXIX/.../2017 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Świdwie

Projekt

UCHWAŁA Nr XXXIX/.../2017
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Świdwie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2017 r. 1875) oraz § 19 ust.1 statutu Sołectwa Świdwie stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXI/272/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. poz. 2502) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku wybory uzupełniające Sołtysa w Sołectwie Świdwie na kadencję 2015 – 2019.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

       W związku ze  złożoną w dniu 6   grudnia br. rezygnacją przez Pana Alberta Wagnera z funkcji Sołtysa Sołectwa Świdwie niezbędne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających sołtysa w tym sołectwie.
        Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej  w Sępólnie Krajeńskim.


metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (7 grudnia 2017)
Opublikował: Administrator (7 grudnia 2017, 13:24:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171