Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Wałdowie

Projekt
UCHWAŁA  Nr   XXI/      /2016
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia  29 czerwca 2016  r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Wałdowie


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.  poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37  ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) uchwala się, co następuje :


    § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż celem poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej, niezabudowanej nieruchomości położonej w Wałdowie, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 545/1 o pow. 375 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW BY2T/00003952/0.


    § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


    § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do Uchwały Nr  XXI/       /2016
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia  29 czerwca 2016 r.


         Z wnioskiem o sprzedaż wymienionej w uchwale nieruchomości, wystąpił właściciel działki przyległej. Nabycie tego gruntu polepszy warunki zagospodarowania posiadanych nieruchomości, na których ma być prowadzona działalność gospodarcza.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Sołecką Sołectwa Wałdowo oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (21 czerwca 2016)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (21 czerwca 2016, 07:55:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 254