Protokół Nr 50/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w dniu 18 lutego 2010r.


Protokół Nr 50/10
z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w dniu 18 lutego 2010r.
 
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Burmistrz – Waldemar Stupałkowski   
2. Skarbnik Gminy – Urszula Lange     
3. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w składzie:
- Roman Porożyński, Przewodniczący
- Ewa Bukowska, członek
- Kazimierz Horyd, członek
- Andrzej Piekut, członek  
4. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki    
5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiśniewie – Aleksandra Zawadzka – Tymecka
6. Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej – Danuta Daszkiewicz
7. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Izabela Frohlke – Zalewska  
 
 
 
            Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Janusz Tomas, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Opinia Komisji w sprawie możliwości rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.
  4. Opinia Komisji w sprawie możliwości utworzenia „centrum edukacji małego dziecka”.
  5. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. zmian w budżecie na 2010r.  
  6. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. 
  7. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
  8. Opinia Komisji w sprawie wniosku o przesunięcie terminu płatności. 
  9. Wolne wnioski i zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w dniu 14 stycznia 2010r.
 
 
Ad.3. Pani Zawadzka Tymecka, przypomniała, że Szkoła Podstawowa w Wiśniewie zwróciła  się z wnioskiem o możliwość etapowej rozbudowy szkoły celem poprawy poziomu bezpieczeństwa oraz warunków nauki uczniów. Dodała, że planowana rozbudowa obejmuje piętrowe skrzydło i dotyczy dobudowania dwóch pomieszczeń dydaktycznych, korytarzy komunikacyjnych oraz toalety.  Inicjatywę poparła Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców. Nadmieniła, że istnieje możliwość pozyskania na w/w cel środków zewnętrznych w wysokości 65% planowanej kwoty inwestycji (projektowany koszt całości inwestycji wynosi około 900tys.zł.). Uzasadnieniem planowanej inwestycji jest przewidywana reforma oświaty (wprowadzenie do szkół dzieci 5-cio i 6-cio letnich) a także tworzenie i przestrzeganie właściwych warunków nauki. Środki zewnętrzne jakie mogą być pozyskane na w/w cel to dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”. Nabór wniosków zostanie ogłoszony już w I kwartale 2010r. Pani Tymecka poinformowała, że wkład własny Gminy wyniósłby około 300tys.zł. Szkoła gwarantuje natomiast wygospodarowanie ze swoich środków wkładu minimalnego w wysokości 50tys.zł., jest na pewno przygotowana na poniesienie kosztów sporządzenia każdej niezbędnej dokumentacji rozbudowy obiektu.  Inwestycja byłaby rozłożona na okres trzyletni tj. na lata 2011-13. 
 
Pan Tomas zapytał o stanowisko w sprawie wniosku podjęte przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. Zapytał również, czy nadal obowiązują obwody szkolne.                                       
Pan Porożyński wyjaśnił, że w/w Komisja w ubiegłym roku nie zajęła wypracowała ostatecznego stanowiska, bowiem przy tworzeniu budżetu padły sugestie, że nie zostaną wygospodarowane środki w budżecie na wnioskowaną inwestycję. Jednak zdaniem Komisji wniosek Szkoły Podstawowej w Wiśniewie został sporządzony w sposób profesjonalny a przede wszystkim wskazano źródło możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie planowanej inwestycji. Pan Porożyński stwierdził, że obecnie trudno jest wypracować decyzję w sprawie rozbudowy szkoły, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo jaka jest aktualna sytuacja finansowa oświaty. Komisja jest „za” inicjatywą” ale nie posiada wiedzy o sytuacji finansowej w oświacie. Pan Tymecki poinformował, że obwody szkolne obowiązują w dalszym ciągu, ale każdy rodzic posiada prawo wyboru szkoły dla dziecka, dyrektor przyjmuje do szkoły dzieci spoza obwodu w miarę posiadanych miejsc.  
Burmistrz zwrócił uwagę, że kwestia finansowania inwestycji jest sprawą wtórną. Istotne jest natomiast, jaka jest rzeczywista potrzeba rozbudowy szkoły – szczególnie w kontekście funkcjonowania całości gminnej oświaty – a nie tylko pojedynczej szkoły. Ważne jest bowiem prawidłowe funkcjonowanie wszystkich szkół, nie można dopuścić do sytuacji, że niektóre szkoły będzie się rozbudowywać, inne natomiast zamykać. Stwierdził, że możliwość rozbudowania Szkoły Podstawowej w Wiśniewie można rozpatrzyć w czasie późniejszym.
Pan Piekut zapytał o dane demograficzne oraz sytuację finansową oświaty. Pan Tymecki poinformował, że na lata 2003-04 zanotowano niską liczbę urodzeń dzieci (około 140 rocznie). Od 2005. liczba urodzeń sukcesywnie wzrasta (od 150 w górę), z tendencją wzrostu procentowego liczby urodzeń na terenach wiejskich. Taka sytuacja sprawia, że w kolejnych latach niektóre szkoły będą musiały przejść na zmianowość albo na tworzenie klas łączonych.                            
Odnosząc się do sytuacji finansowej, poinformował że z kwoty 469 tys.zł. zaplanowanej w budżecie na remonty, na w/w cel pozostanie jedynie 13 tys.zł., reszta środków będzie wykorzystana na bieżące utrzymanie obiektów. Dodał, że obecnie 5 szkół generuje deficyt, jedynie szkoły w Wałdowie i Wiśniewie są „na plusie” (porównując do środków subwencji). Dodał, że sytuacji szkół nie polepsza zmniejszenie kwoty naliczonej subwencji, która jest znacznie niższa od wstępnie planowanej.    
Pan Tomas zapytał jaki jest procentowy udział dzieci spoza obwodu uczęszcza do Szkoły w Wiśniewie. Pani Tymecka poinformowała, że udział ten wynosi około 50% uczniów (na 128 obecnie uczęszczających do szkoły).
Pan Porożynski, odnosząc się do sytuacji finansowej w oświacie, stwierdził że jego zdaniem na w/wym. składają się rozchwiania pomiędzy sytuacją kadrową a liczba dzieci w poszczególnych szkołach.     
Pan Tomas zapytał, dlaczego do tej pory nie przeprowadzono remontu w Zespole Szkół Nr 1. Pan Tymecki poinformował, że przeprowadzenie remontu w miesiącach zimowych byłoby niemożliwe, ponadto pozyskanie środków na w/w cel wymaga wniesienia wkładu własnego Gminy (w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie). Nadmienił, że obecnie Zespół Szkół Nr 1 ze środków uwolnionych z nadpłaty składek ZUS za 2009r. zakupił wyposażenie do pomieszczeń klasowych). Pan Tomas przypomniał, że intencją Rady Miejskiej było, aby wszelkie dodatkowo wygospodarowane środki były przeznaczone na remont Zespołu Szkół Nr 1 (malowanie wnętrz). Dlatego też zwrócił się do Burmistrza o wyjaśnienie sprawy zakupu wyposażenia klas i przedstawienia w tej sprawie stosownej informacji podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej.
Pani Tymecka, nawiązując do możliwości rozbudowy Szkoły w Wiśniewie, zauważyła że Szkoła posiada wykształconych, wciąż podnoszących kwalifikacje pedagogów, inicjujących nowe działania, którzy pomimo niewielkiego zatrudnienia (10 osób) zapewniają wysoki poziom nauczania. Dlatego dziwi fakt hamowania w takim przypadku oddolnych inicjatyw.
 
Pan Tomas stwierdził, że wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące funkcjonowania oświaty należy zadawać podczas sesji oświatowych, dzisiaj Komisje powinny wypracować stanowisko w sprawie możliwości rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.
Burmistrz podkreślił., że coraz więcej dzieci chce się uczyć w dobrej szkole, jednak podejmując decyzję w sprawie rozbudowy należy mieć na uwadze także dobro funkcjonowania pozostałych szkół.                              
 
Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Komisji Budżetu i Handlu zarządził przeprowadzenie głosowania w sprawie zaopiniowania możliwości przeprowadzenia rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Przewodniczący Komisji Oświaty zaproponował natomiast odłożenie sprawy przegłosowania możliwości rozbudowy Szkoły, do czasu wyjaśnienia sytuacji finansowej w gminnej oświacie, tj. do momentu wskazania środków gminnych, które pozwoliłyby na ubieganie się o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.
 
Połączone Komisje, w głosowaniu wniosku Pana Porożyńskiego, przegłosowały odłożenie przeprowadzenie głosowania w sprawie możliwości rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wiśniewie (4 głosy „za”, przy 3 „przeciwnych”.)                    
 
 
Ad.4. Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej, Pani Daszkiewicz, przedstawiła Komisjom inicjatywę możliwości utworzenia „centrum edukacji małego dziecka” dla dzieci od lat „0” do lat „3”.
Poinformowała, że obecnie działalność w w/w zakresie jest prowadzona przez Świetlicę Terapeutyczną, jednak istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na poszerzenie działań w tym zakresie. Niestety, działalność, której motorem napędowym są młode matki (w chwili obecnej jest aż 930 dzieci we wskazanym wieku) rozbija się o problemy lokalowe. Nadmieniła, że zadanie prowadzone obecnie przez Świetlicę Terapeutyczną, jest planowane w przyszłości jako zadanie obowiązkowe gminy. Wobec powyższego nasz kraj będzie musiał się przystosować do przepisów Unii Europejskiej w w/w zakresie.
Zaproponowała, aby rozważyć możliwość zabudowania terenu przy gmachu Ośrodka Pomocy Społecznej pod centrum edukacji małego dziecka (docelowo, po okresie trzech lat - połączenie „żłobka” z przedszkolem”). Koszt dobudowy można szacować na około 1.700tys.-2mln.zł. z możliwością pozyskania 65% kwoty inwestycji ze środków zewnętrznych.                            
Podsumowując, pracownicy Świetlicy są w stanie zapewnić poziom merytoryczny świadczonych usług, problemem jest niestety brak miejsca oraz wygospodarowanie środków na finansowanie zadania. Nadmieniła, że decyzja w sprawie możliwości stworzenia ”centrum” powinna zapaść dzisiaj, bowiem istnieje krótki termin związany z możliwością złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych.
Pan Tomas stwierdził, że byłby skłonny poprzeć wniosek Pani Daszkiewicz, jednak jego zdaniem bardziej zasadnym byłoby stworzenie „centrum edukacji małego dziecka” przy Przedszkolu Nr 2, w miejscu gdzie obecnie znajduje się plac zabaw. Powyższe doprowadziłoby do utworzenia scalonego obiektu przedszkolnego.
Pani Frohlke poparła inicjatywę Pani Daszkiewicz, informując że zadanie mieściłoby się w obecnie realizowanej przez Gminę „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” i to właśnie Gmina a nie inny podmiot jest zobligowany do realizacji tejże Strategii. Dodała, że jeżeli Gmina nie „sięgnie” po środki zewnętrzne na realizację zadania związanego z prowadzeniem „centrum edukacji małego dziecka” to w czasie późniejszym to zadanie, zgodnie z przepisami unijnymi, Gmina będzie i tak musiała realizować na koszt własny.
Pan Porożyński zapytał, czy istnieje jakaś gwarancja, że projekty zostaną dofinansowane. Pani Skarbnik wyjaśniła, że możliwość dofinansowania zależy od jakości sporządzonego wniosku, decyduje w tym przypadku ilość zdobytych punktów. Burmistrz przychylił się do inicjatywy przedstawionej przez Panią Daszkiewicz, tym bardziej że zainicjowany projekt wypełnia lukę w świadczeniach oferowanych przez Gminę.
 
Po głosowaniu, połączone Komisje niejednogłośnie poparły inicjatywę przedstawioną przez Panią Daszkiewicz, polegającą na możliwości utworzenia w Sępólnie Krajeńskim „centrum edukacji małego dziecka” (6 głosów „za” przy 1 głosie „przeciwnym”).                     
 
 
Ad.5. Pani Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt w/w uchwały.          
 
 
Ad.6. Pani Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały dot. szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie. Pani Lange nadmieniła, ze uchwała zostanie podjęta w miesiącu marcu, po uzyskaniu opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.    
 
Komisja zaopiniowała wstępnie jednogłośnie pozytywnie projekt w/w uchwały.
 
 
Ad.7. Pani Skarbnik przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
 
Pan Tomas poinformował, że podczas spotkania z przedsiębiorcami pojawiły się glosy o zbyt wysokich podatkach. Wobec powyższego zaproponował, aby pomoc tzw. „małym przedsiębiorcom”, którzy zatrudniają minimalną liczbę pracowników (1-2 osoby)  tj. dać im zwolnienie podatkowe na okres 0,5 roku
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt w/w uchwały z uwzględnieniem poprawki wskazanej przez Pana Tomasa.   
 
 
Ad.8. Komisja zapoznała się z wnioskiem Pani Doroty Kozioł w sprawie możliwości rozłożenia na raty opłaty targowej za miesiąc styczeń i luty.
Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wnioskodawca już otrzymał negatywną odpowiedź w w/w sprawie. Poinformowała, że Pani Kozioł została wyłoniona administratorem targowiska w wyniku przeprowadzonego przetargu. Warunki odprowadzania opłaty targowej zakładały uiszczanie opłaty w cyklu miesięcznym. Nie można więc zmienić, zgodnie z obowiązującym prawem, trybu warunków zapłaty. Takie postępowanie mogłoby zaskutkować wniesieniem sprzeciwu przez innych oferentów a także spowodować wykrycie wad podczas rutynowych kontroli przeprowadzanych w Urzędzie przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
 
Komisja, po wyjaśnieniach Pani Lange, zaopiniowała w/w wniosek jednogłośnie negatywnie.              
 
 
 
Ad.9. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pan Jagodziński zawnioskował, aby na kolejne posiedzenie Komisji Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich przygotowała informację w zakresie wydatkowania środków przez jednostki ochotniczych straży pożarnych za 2009r.
- Pan Tomas zwrócił się, aby Pan Tymecki w terminie do sesji Rady Miejskiej przedstawił informację kwotową w zakresie ponoszenia przez Gminę środków na funkcjonowanie klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej w Wiśniewie. 
 
 
            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
 
                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                 Janusz Tomas     
 
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 
 

Wytworzył: Tomasz Dix (18 lutego 2010)
Opublikował: Administrator (23 marca 2010, 13:20:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 484

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij