Protokół ze wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 2 listopada 2007r.


Protokół
ze wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 2 listopada 2007r.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cyganek
2. Burmistrz Waldemar Stupałkowski
3. Skarbnik Gminy Urszula Lange
4. Robert Grochowski – w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 1.


Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu i Handlu Pan Janusz Tomas, który po powitaniu zebranych przypomniał, że celem dzisiejszego posiedzenia jest zaopiniowanie wstępnego projektu budżetu Gminy na 2008r. Następnie Pan Tomas przekazał głos Burmistrzowi.


Na wstępie Burmistrz poinformował, że bilans planowanych dochodów i wydatków zamyka się kwotą 4mln.zł. Bilans wynika z faktu, że na dzisiejszej Komisji zostanie poddana pod rozwagę kwestia wydatkowania w/w na poszczególne zadania inwestycyjne.
Burmistrz następnie przedstawił projekt budżetu w zakresie dochodów wydatków. Powiedział, że kwoty projektu zostały ustalone na poziomie ubiegłorocznym, podniesionym o wskaźnik inflacji (2,3%). Kwoty subwencji wynikają natomiast z decyzji ministerialnych.
Odnosząc się do wydatków, poinformował, że wyjątek od przeszacowania wskaźnikiem stanowią wydatki bieżące gminnych jednostek organizacyjnych (Centrum Kultury i Sztuki, Zakład Transportu i Usług, Biblioteka Publiczna). Pani Lange nadmieniła, że w projekcie zaplanowano ponadto rezerwę w wysokości 100tys.zł.).

Radni przystąpili do zadawania pytań.

Pan Tomas zapytał o niski plan w zakresie najmu lokali mieszkalnych. Burmistrz odpowiedział, iż jest to związane z faktem przejęcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej z dniem 1 stycznia 2008r. wszystkich zasobów mieszkaniowych Gminy. Burmistrz nadmienił, że od dnia 1 stycznia 2007r. przechodzą także w kompetencje Ośrodka Pomocy Społecznej wszystkie sprawy związane z naliczaniem i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych. Pan Tomas zapytał, czy w związku z przekazaniem dodatków przechodzi do OPS etat pracowniczy. Burmistrz odpowiedział, że przekazywane jest jedynie zadanie, etat pozostaje w Referacie Gospodarki Komunalnej. W związku z faktem połączenia dwóch Referatów (Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa) pracownikowi zostanie przydzielony nowy zakres obowiązków.
Pani Bukowska zapytała o nikłe kwoty zaplanowane w służbie zdrowia. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że te minimalne kwoty są przeznaczone na wydatki administracyjne związane z wydawaniem decyzji (koperty, znaczki, itp.) .
Pan Tomas zapytał, czy w projekcie zwiększono wydatki na utrzymanie czystości i porządku (wniosek samorządów osiedli o większe kwoty na koszenie zachwaszczeń). Pani Lange potwierdziła zwiększenie wydatków na w/w cel.Pan Jagodziński zapytał o zwiększenie wydatków, w porównaniu z rokiem ubiegłym, na dowożenie dzieci do szkół. Pani Lange odpowiedział, że zwiększenie jest spowodowane uruchomieniem dwóch dodatkowych linii.
Pan Jagodziński zapytał, czy Gmina musi wypłacać nauczycielom kwoty na dokształcanie zawodowe. Pani Lange potwierdziła, że istnieje taki obowiązek.
Pan Jagodziński zapytał o zerową kwotę w wydatkach na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w świetlicach szkolnych. Pani Lange odpowiedziała, że wydatki zostaną wpisane po określeniu kwot decyzja Wojewody.
Pan Jagodziński zapytał o znaczącą różnicę pomiędzy planem wydatków na 2007r. a 2008r. w dziale gospodarki komunalnej. Burmistrz wyjaśnił, że w kwocie nie są jeszcze ujęte zadania inwestycyjne, które zostaną wpisane po zaopiniowaniu przez poszczególne komisje Rady.
Pan Jagodziński zapytał, czy są przewidziane środki na remont Wiejskiego Domu Kultury w Wałdowie. Pani Lange poinformowała, że wniosek WDK w tej sprawie będzie oddzielnie rozpatrywany podczas ustalania kolejności realizacji inwestycji.
Pan Jagodziński zapytał o znaczącą różnicę kwotową w wydatkach na inwestycje sportowe. Pani Lange wyjaśniła, że zaistniała podobna sytuacja j/w, do rozdysponowania jest kwota 4mln. zł. na inwestycje, w tym dziale jest przewidywana inwestycja budowy hali widowiskowo-sportowej.
Pan Stachowicz zapytał, czy przedstawiony projekt budżetu zapewnia Gminie prawidłowe funkcjonowanie. Burmistrz odpowiedział, że tak skonstruowany budżet zapewnia prowadzenia zadań Gminy na właściwym poziomie. Nadmienił, że kwota dodatkowa (4mln. zł. na inwestycje) wskazuje ponadto, że oprócz zadań obowiązkowych Gmina dąży do dalszego rozwoju.
Pan Jagodziński zauważył, że celowym byłoby doprowadzenie do sprzedaży wszystkich mieszkań komunalnych, Gmina pozbyłaby się kosztów zarządu i kosztów remontów tych mieszkań. Burmistrz stwierdził, iż rzeczywiście warto byłoby pomyśleć o wywołaniu nowej uchwały, umożliwiającej najemcom możliwość kupna mieszkań ze zwiększoną kwotą bonifikaty.
Pan Gugnacki, nawiązując do sprzedaży mieszkań, zasugerował możliwość sprzedaży mieszkania przy Szkole Podstawowej w Zalesiu. Pan Tomas powiedział, że w twej sprawie należy złożyć formalny wniosek, do zaopiniowania przez Komisję Gospodarki Komunalnej. Pan Horyd nadmienił, że podobna sytuacja dotyczy Włościborza.
Pan Tomas zasugerował, aby uporządkować sytuację działek przyznanych emerytowanym nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela. Nadmienił, że warto pomyśleć również o ich sprzedaży.
Pan Horyd zapytał o zamierzenia Gminy w kwestii budowy lokali socjalnych. Burmistrz wyjaśnił, że potrzeby w tym zakresie są rzeczywiście ogromne. Problem jest tym większy, że sądy wydają coraz więcej wyroków o eksmisję z klauzulą konieczności wskazania przez Gminę lokalu socjalnego dla wyeksmitowanych najemców.
Pan Horyd wskazał na konieczność zapewnienia pomieszczeń gospodarczych przy oddawanych do użytku lokalach mieszkalnych w Wałdowie. Burmistrz wyjaśnił, że pomieszczenia gospodarcze będą wybudowane przed okresem zimowym, istnieje możliwość rozłożenia na raty kosztów ich wybudowania najemcom.
Pani Bukowska zapytała, czy w projekcie budżetu są uwzględnione środki na dalsze funkcjonowanie punktów przedszkolnych na terenach wiejskich, prowadzonych obecnie przez stowarzyszenia. Pani Lange odpowiedziała, że są zapewnione środki na wynagrodzenia dla pedagogów do końca 2008r.


Pani Grochowska poinformowała, że Komisja Rewizyjna, po wizytacji przedszkoli, zasugerowała możliwość dokonania ruchów kadrowych w tych przedszkolach. Burmistrz wyjaśnił, że ewentualnym prowadzeniem punktów przedszkolnych przez Gminę zajmie się Komisja Oświaty Rady Miejskiej. Obecnie punkty są finansowane (do końca miesiąca marca 2008r.) ze środków stowarzyszeń, po tym terminie nastąpi ewentualne przejęcie, można wtedy zastanowić się nad personalną obsadą kadrową.

Po dyskusji, wszystkie połączone Komisje przyjęły do wiadomości projekt budżetu Gminy na 2008r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków.
Następnie Burmistrz przedstawił Komisji wszystkie zadania inwestycyjne, jakie zostały zaproponowane do realizacji w złożonych wnioskach. Inwestycje te będą wybiórczo realizowane w ramach środków pozostałych na realizację drobnych inwestycji. Kolejność ich realizacji zaopiniują poszczególne Komisje Rady Miejskiej.
Burmistrz przypomniał, że rozdysponowania na inwestycje, w ramach środków własnych zaplanowana jest kwota 4mln. złotych, z czego Urząd ze swojej strony proponuje w ramach tej kwoty realizację poniższych zadań:

  1. termomodernizacja budynków jednostek gminnych (Centrum Kultury i Sztuki, Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół Nr 3, Wiejski Ośrodek Kultury w Wałdowie). Przyjęto w planie inwestycyjnym 25%-owy udział Gminy w kosztach realizacji tej inwestycji
  2. budowa dróg i chodników (przewidywana kwota około 1mln.zł). Kolejność realizacji zadań w tym zakresie zaopiniują Komisje Rady Miejskiej.
  3. budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
  4. inwestycje w zakresie sportu i rekreacji (budowa ciepłociągu i stołówki w MLKS „Krajna”, ewentualna budowa mola)
  5. remont budynków ośrodków zdrowia
  6. pozostałe drobne zadania inwestycyjne

Burmistrz dodał, że kwota 4mln. z pewnością nie zaspokoi wszystkich proponowanych zadań inwestycyjnych, dlatego też Urząd będzie proponował Radzie Miejskiej zaciąganie pożyczek z funduszów zewnętrznych, przy zapewnieniu środków własnych na przewidywaną realizację poszczególnych inwestycji.

Komisje przyjęły do wiadomości propozycje w zakresie przewidywanych inwestycji.


W wolnych wnioskach:

- Pan Jagodziński, odnosząc się do kosztów remontu budynków ośrodków zdrowia, zawnioskował aby sporządzony kosztorys tego przedsięwzięcia został zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Handlu.- Pan Jagodziński zasugerował, aby w realizacji inwestycji przewidzieć dokończenie budowy na odcinku z Komierowa do Wałdowa.
- Pan Horyd zapytał o kwestię budowy chodnika w Wałdowie przy drodze powiatowej. - Burmistrz poinformował, że uzgodnienia z Powiatem w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych są następujące: Powiat użyczy materiał, przy założeniu że Gmina opracuje projekt inwestycji oraz zapewni robociznę. W związku z powyższym proponuje się zagwarantowanie w budżecie kwoty 20tys.zł. na projekty budowy chodników. Jeśli Powiat przekaże materiał, to Gmina zapewni wykonanie prac.
Burmistrz poinformował także , że tak jak w roku poprzednim Komisja Rolnictwa będzie opiniować rozdysponowanie tłucznia na utwardzenie dróg wiejskich.
- Pan Grochowski zapytał o kryteria podziału środków finansowych na potrzeby miejskich samorządów. Z jego wiedzy bowiem samorząd mieszkańców dysponuje mniejszym budżetem niż samorząd mieszkańców nr 2 pomimo że samorząd Nr 1 liczy więcej mieszkańców. Burmistrz wyjaśnił, że kryteria zostały ustalone w oparciu o wiele czynników, corocznie budżety zwiększa się o wskaźnik inflacji. Niemniej jednak na formalny wniosek można rozważyć nowe zasady naliczania budżetów jednostek pomocniczych.
- Pan Cyganek zwrócił się do Przewodniczących Komisji Budżetu i Handlu oraz Rolnictwa o wypracowanie, w terminie do dnia 12 listopada 2007r., propozycji wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2008r.Po wyczerpaniu tematów narady Przewodniczący Komisji Budżetu i Handlu zakończył posiedzeniePrzewodniczący Komisji
Budżetu i Handlu
Janusz Tomas


protokołował:
Tomasz Dix

Wytworzył: Tomasz Dix (2 listopada 2007)
Opublikował: Tomasz Dix (28 lutego 2008, 11:17:32)

Ostatnia zmiana: Tomasz Dix (28 lutego 2008, 11:50:10)
Zmieniono: Poprawiony tytuł.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 748

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij