Protokół Nr 33/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 21 kwietnia 2008r.


Protokół Nr 33/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 21 kwietnia 2008r.
 
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.
 
         Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
  2. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń.
  3. Przeprowadzenie wizji lokalnej, na której znajduje się sporne drzewo.   
  4. Wypracowanie projektu ugody.
  5. Wolne wnioski i zakończenie. 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego posiedzenia w dniu 14 kwietnia 2008r.
 
 
Ad.3. Komisja przeprowadziła wizję lokalną nieruchomości nr 66 przy ul. Sienkiewicza w Sępólnie Kraj. celem przeprowadzenia negocjacji w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego możliwości przycięcia gałęzi drzewa orzecha, będącego przedmiotem sporu pomiędzy Państwem Janem i Teresą Tłokami a Panem Romanem Kujawą.         
Komisja przeprowadziła oddzielne rozmowy ze stronami sporu.
Państwo Jan i Teresa Tłok stwierdzili na wstępie, że drzewo owocowe (orzech) widnieje na planach zagospodarowania przestrzennego jako starodrzew, wobec czego niemożliwym wydaje się całkowite usunięcie tego drzewa. Ewentualne jego przycięcie mogłoby natomiast nastąpić w miesiącu sierpniu, zgodnie z terminami sztuki sadowniczej. Pan Tłok nadmienił, że na sąsiednią posesję przechodzi rzeczywiście jedna gałąź drzewa, ukorzenienie drzewa jest natomiast skierowane w stronę ulicy. Stwierdził, że istnieje możliwość przycięcia w miesiącu sierpniu jedynie gałęzi przechodzącej na sąsiednią posesję, przycięcie bowiem wierzchołka korony drzewa mogłoby doprowadzić do zachwiania równowagi drzewa. Wobec powyższego Pan Tłok wyraził kategoryczny sprzeciw wobec usunięcia drzewa, nadmienił że nawet podczas uprzedniej rozprawy administracyjnej Pan Kujawa złożył podpis przyjmujący do wiadomości funkcjonowanie orzecha jako starodrzewu.
 
Komisja przyjęła do wiadomości stanowisko Pana Tłoka o możliwości przycięcia w miesiącu sierpniu gałęzi drzewa, przekraczającej granice jego posesji.
 
Komisja następnie zakomunikowała stanowisko Pana Tłoka w sprawie przycięcia drzewa Panu Kujawie, który je zaakceptował.   
 
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej Komisja udała się do Urzędu celem wypracowania projektu ugody w w/w sprawie.    
 
Komisja w w/w sprawie wypracowała projekt ugody, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. Komisja przedłoży wypracowany projekt ugody do podpisania zarówno Panu Romanowi Kujawie jak i Panu Janowi Tłokowi.             
 
         Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.
 
 
 
                                                                                         Przewodnicząca Komisji
                                                                                          Wiesława Grochowska
 
 
 
protokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (21 kwietnia 2008)
Opublikował: Tomasz Dix (9 października 2008, 15:08:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 842