UCHWAŁA NR XLVII/359/06RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 wrzesień 2006 roku


Uchwała nr XLVII/359/06
Rady Miejskiej
z dnia 28 września 2006

w sprawie zmian budżetu na 2006 rok

Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Sumę dochodów w kwocie 29 230 924,48 zł
-zwiększa się o kwotę
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)
4 616,00 zł
-dochody po zmianie wynoszą 29 235 540,48 zł
W tym:
-dotacje celowe na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej
4 953 610 zł
2. Sumę wydatków w kwocie 29 849 915,48 zł
-zwiększa się o kwotę
(zgodnie z załącznikiem Nr2)
4 616,00 zł
- wydatki po zmianie wynoszą 29 854531,48 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 618 991,00 zł


§ 2. Źródłem pokrycia deficytu są zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
      Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
                                                              
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                                                                
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                  Edward Stachowicz
 
 
 
                                                             
                                        Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XLVII/359/06
                                                     RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
                                                      z dnia 28 września 2006 roku
 
 
Sumę dochodów zwiększa się o kwotę  4 616 zł
 
 75023 §0690 – zwiększenie o kwotę 3 438 zł- wpływy z opłat za pobyt  nad jeziorem Juchacz 
           §0920 – zmniejszenie o kwotę 8 000 zł w związku ze spadkiem stóp procentowych
85219  §0960 – zwiększenie o kwotę 3 646 zł, odpłatność za pobyt osób w domach pomocy społecznej  
           §2030 – zwiększenie o kwotę 1 500 zł zgodnie z decyzją finansową Wojewody
                         Kujawsko- Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2006 r. Nr WFB.I.3011-31/06 
                         dodatek do wynagrodzenia pracowników socjalnych
           §2440 – utworzenie planu dochodów w kwocie 4 032 zł zgodnie z umowami
                         Nr PCPR 832-2/36/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. 
                         Nr PCPR 832-2/38/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r.
                         Nr PCPR 832-2/37/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r.
 
           
Sumę wydatków zwiększa się o kwotę 4 616 zł
 
01010 §4150 – utworzenie paragrafu w kwocie 49 700 zł na dopłatę do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę wodociągu w 
Dziechowie ( etap II ) 
           §6050 – zmniejszenie o kwotę 49 512 zł w związku z przekazaniem dopłaty do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na realizację wodociągu w Dziechowie
02001 §4300 – zwiększenie planu o kwotę 2 000 zł
60016 §6050 – zwiększenie planu o kwotę 15 893 zł z przeznaczeniem na budowę dróg i 
chodników
63095 §4170 – utworzenie planu wydatków na kwotę 1 712 zł z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenie za utrzymanie pola biwakowego nad jeziorem Juchacz
           §4300 – zwiększenie  o kwotę  1 726 zł  w wydatkach  związanych  z  turystyką 
70004 §4270 – zwiększenie planu o kwotę 17 100 zł z przeznaczeniem na remont budynków komunalnych ( 15 000 zł budynki MLKS Krajna,  2 100 zł świetlica  wiejska
Wysoka Krajeńska )
75704 §8020 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 165 681 zł w związku z częściową
spłatą  pożyczek  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  Sp. z o.o.,   których gwarantem jest Gmina
75818 §4810 – rozdysponowanie pozostałej części rezerwy w kwocie 20 000 zł z
przeznaczeniem na remont budynków komunalnych oraz budowę dróg i chodników
80101 – przesunięcia pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 500 zł w związku z naprawą i doposażeniem placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu
80114               
85154
          przesunięcia pomiędzy paragrafami
85212               
85215
              
85219 §4010 – dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych – zwiększenie o kwotę  
1 500 zł zgodnie z decyzją finansową Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia
23 sierpnia 2006 r. Nr WFB.I.3011-31/06  
         §4300 – zwiększenie planu o kwotę 4 032 w związku z realizacją zadań określonych w w/w umowach  z PCPR 
         §4330 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 646 zł – odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej
85407 – przesunięcia pomiędzy paragrafami
85415 – przesunięcia pomiędzy paragrafami
90001 §4150 – utworzenie paragrafu w kwocie 140 000 zł  z przeznaczeniem na
uporządkowanie  gospodarki osadowej  w  oczyszczalni ścieków §6050, §6059 – przesunięcia pomiędzy paragrafami

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację.     
 
 
 
 
U.L.
 
                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                       Edward Stachowicz


Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych
  pobierz >> (72kB)

Planowane inwestycje Gminy Sępólno Krajeńskie na 2006 rok
  pobierz >> (36kB)

Plan spłaty zobowiązań oraz kwota długu na 2006 rok
  pobierz >> (33kB)metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (28 września 2006)
Opublikował: Milena Kujawa (2 października 2006, 13:49:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 982