2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 41 - nieruchomości przeznaczone do oddania w uzytkowanie wieczyste

Gkr. 6840.1.2014                                                                Sępólno Kraj.,2014.01.07


                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste pod budownictwo wielorodzinne

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona w ewidencji geodezyjnej jako działka nr  609/21 o pow.  2306 m²  zapisana w księdze wieczystej KW  13224 położona w Sępólnie Kraj., przy ulicy  Szkolnej.

2. Niezabudowana nieruchomość oznaczona w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 609/20 o pow. 1871 m² zapisana w księdze wieczystej KW 26838 połozona w Sępólnie Kraj., przy ulicy Szkolnej

- przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego  - budownictwo wielorodzinne
- nieruchomość przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat,  w drodze przetargu      nieograniczonego
- wartość nieruchomości : 1)  314.400 zł  + 23% VAT     2)  255.000 zł + 23% VAT
- pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste 20% wylicytowanej w przetargu wartości działki,  płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej
- opłata roczna 1% wylicytowanej w przetargu wartości działki, płatna w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok
- wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata
- nieruchomość winna być zabudowana budynkiem wielorodzinnym,  w terminie 5 –ciu lat licząc od dnia rozpoczęcia budowy. Rozpoczęcie budowy winno nastąpić w ciągu  dwóch lat licząc od dnia podpisania umowy o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste.
- w przypadku nie dotrzymania terminów zabudowy organ będzie żądał rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu zgodnie z art. 240 Kodeksu cywilnego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 09 stycznia 2014 roku do dnia 29 stycznia 2014 roku. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim ul.Kościuszki 15, pokój nr 2,    telefon (052) 389 42 14.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (8 stycznia 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (8 stycznia 2014, 12:18:54)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 09:21:33)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1012