2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Przetarg dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

Ogłoszenie o przetargu


Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony
na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste


Nieruchomość niezabudowana położona w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Szkolnej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 609/21 o pow. 2306 m² stanowiąca własność Gminy Sępólno Krajeńskie, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 13224
1) przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Kraj. – budownictwo wielorodzinne
2) nieruchomość zostanie oddana w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat,
3) pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wynosi 20% wylicytowanej w przetargu wartości działki, płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej,
4) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi 1% wylicytowanej w przetargu wartości działki, płatna w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku. Do opłaty doliczany jest VAT w wysokości 22%,
5) nieruchomość winna być zabudowana budynkiem wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym (minimum 12 mieszkań) w terminie 5 -ciu lat., licząc od dnia podpisania umowy o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste.
6) W przypadku nie dotrzymania terminu zabudowy, organ będzie żądał rozwiązania umowy użytkowania wieczystego  zgodnie z art. 240 Kodeksu cywilnego.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 124.524 zł  + 22% VAT

Przetarg odbędzie się  w dniu  10 marca 2009 roku o godz. 10.00   w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ulica Kościuszki 11,  pokój nr 16 (parter).

Pozostałe dane dotyczące przetargu.

1. W/wym. nieruchomości nie obciążają długi i ograniczenia w rozporządzaniu własnością.
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki (bez VAT -u) w terminie do dnia 06 marca 2009 roku na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim – Bank Spółdzielczy w Więcborku nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone dzień po zamknięciu przetargu.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
5. Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
6. Osoby prawne przystępujące do przetargu wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium powinny przedłożyć Komisji przetargowej dokumenty w postaci:
- aktualny odpis KRS
- uchwałę Walnego Zgromadzenia upoważniającą Zarząd do nabycia przedmiotowej nieruchomości wraz ze wskazaniem osób/osoby, które będą reprezentowały podmiot w przetargu
      7.  Uczestnik ustalony jako nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie
           zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
      8.   Przetarg  może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny.
      9.  Informację o przetargu zamieszczono na stronie internetowej gminy Sępólno Kraj.
           www.bip.gmina-sepolno.pl w zakładce Zbycie nieruchomości
     10. Dodatkowych informacji udziela insp. Elżbieta Mizdalska  - pokój nr 2
           tel. (052) 389-42-14.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (6 lutego 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (6 lutego 2009, 07:32:37)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:57:55)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1661