Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż: niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego  ogłasza rokowania
po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż: 


niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej. działka nr 28/17 o pow. 2000 m²   zapisanej w KW BY2T/00016402/4 

  • cena wywoławcza cena wywoławcza nieruchomości 70.180,11 zł (57.057,00zł +13.123,11zł VAT)
Dział III i IV wyżej wymienionej księgi wieczystej nie wykazują obciążeń. 

Wykaz nieruchomości został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie a także w „Wiadomościach Krajeńskich”

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XX/162/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008r. opublikowaną w Dz. Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008r. poz. 306, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową, produkcyjną (5 P,U).

Są to grunty uzbrojone w ramach działania projektu  5.6 RPO WK-P, w związku z powyższym w przypadku gdy nabywca zdecyduje się na sprzedaż gruntu, Gminie przysługuje prawo do nabycia gruntów z powrotem za tę samą cenę, za którą zostały sprzedane przez Gminę - przez okres trwałości projektu.  

W/w działka nie została sprzedana w przetargach przeprowadzonych w dniach:

I przetarg 19 października 2018 r.

II przetarg 14 marca  2019r. 


Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w biurze nr 2 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania na działkę nr 28/17 przy ul. Zakładowej ” w terminie do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30. 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ROKOWANIACH  POWINNO ZAWIERAĆ:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę ( nie mniej niż cena wywoławcza)
  5. własnoręczny podpis;
  6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.
  7. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczkę w kwocie 7018,01 zł należy wpłacić przelewem na konto Gminy Sępólno Krajeńskie   w Banku BGŻ PNB PARIBAS nr 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640 lub w kasie tut. Urzędu do dnia 16 kwietnia 2019 r.  (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy). 


Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. 

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim biuro nr 2, tel 52 389 42 13

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie o rokowaniach wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim,  opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie a także w „Wiadomościach Krajeńskich” 

Udział w postępowaniu rokowania wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

 

 Sporządziła: Anna Rainko


Wytworzył: Anna Rainko (20 marca 2019)
Opublikował: Administrator (20 marca 2019, 15:01:49)

Ostatnia zmiana: Administrator (20 marca 2019, 15:06:47)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 156

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij