2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 62 przetarg działki przemysłowe

                                                                                    Sępólno Kraj.,dnia 2018.09.14
Gkr. 6840.7.2018O g ł o s z e n i e


      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2018 r. poz. 121 ze zm./ oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Sępólnie Kraj. przy ul. Fabrycznej i Zakładowej

1.  działki nr  28/16   o pow.  5565 m²   zapisanej w KW BY2T/00016402/4
     cena wywoławcza nieruchomości  170.109 zł     (138.300 zł + 31.809 zł  VAT)
2.  działki nr  28/17   o pow.  2000 m²     zapisanej w KW BY2T/00016402/4
     cena wywoławcza nieruchomości   73.873,80 zł  (60.060 zł + 13.813,80 zł  VAT)

- zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XX/162/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008r. opublikowaną w Dz.Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008r. poz. 306, nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę usługowi, produkcja (5 P,U)

Przetarg odbędzie się w dniu  19 października 2018 roku  o godz. 10.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 7

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli  wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia 17 października 2018 r. na konto Gmina Sępólno Krajeńskie BGŻ BNP PARIBAS nr 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia  17 września 2018 roku do dnia 17 października 2018 roku.
EM

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (14 września 2018)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (14 września 2018, 14:09:21)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:11:14)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 394