Zawiadomienie o wydanej decyzji Rekultywacja składowiska

Sępólno Krajeński, 2020-03-17 
Irg.6220.22.2019.2020
 
ZAWIADOMIENIE 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 293)
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości:
 
 w dniu 17 marca 2020r. została wydana decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce o nr ewid. 194/3 położonej w miejscowości Włościbórek, gmina Sępólno Krajeńskie ”.
 
 Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl oraz w pobliżu realizacji przedsięwzięcia Sołectwo Włościbórz i Trzciany.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim wyrażonej w piśmie znak: N.NZ.401.22.2019 z dnia 15-10-2019r.  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażonej w postanowieniu znak: WOO.4220.740.2019.J.O.5 z dnia 14-02-2020r. , Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opinia znak: BD.RZŚ.435.1371.2019.DK z dnia 04-11-2019r. można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293).
 
  
mgr inż Marek Zieńko 
Z-ca Burmistrza

Wywieszono na tablicy
ogłoszeń w dniu……………….….

i zdjęto dnia……………. ……….
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (18 marca 2020)
Opublikował: Barabach Małgorzata (18 marca 2020, 13:56:32)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (18 marca 2020, 14:04:42)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 180