Gmina Sępólno Krajeńskie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuje.

1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie jest  Konsorcjum Zakładów Gospodarki Komunalnej Powiatu Sępoleńskiego w skład którego wchodzą :
  •         Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.- LIDER, ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400
            Sępólno Krajeńskie
  •         Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Strzelecka 16,   
            89-430 Kamień Krajeński
  •         Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork
2. Miejscem zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:
  • Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  Bladowo, gm. Tuchola, 89-500 Tuchola, Sortowania odpadów surowcowych  Bladowo, gm. Tuchola, 89-500 Tuchola.
  • Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „EKO-Wisła” Sp. z o.o. Sulnówko 74,   86-100 Świecie, Sortownia odpadów komunalnych Sulnówko, gm. Świecie, 89-100 Świecie.
  • Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Zakurzewo, gm. Grudziądz,86-300 Grudziądz,Sortownia odpadów komunalnych Zakurzewo, gm. Grudziądz, 86-300 Grudziądz.
3. Osiągnięty przez Gminę Sępólno Krajeńskie oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6 f ust 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  kierowanych do składowania  w 2019r. [%[TR = 22,78%*
*- dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2019r. wynosi 40%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do użycia następujących frakcji odpadów komunalnych, papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2019r. [%].55,57%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2019r. [%]100,00%

4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK) znajduje się w Sępólnie Krajeńskim, ul. Przemysłowa (przy oczyszczalni ścieków), prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.89-400 Sępólno Krajeńskie ul. E. Orzeszkowej 8

    Godziny przyjmowania odpadów:
    środa godz. 10:00 -18:00,
    sobota, godz. 8:00 – 14:00.

5. Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych od  właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym(Dz. U. z 2013r., poz. 1155, z późn.zm.) jest:

    Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
    89-400 Sępólno Krajeńskie
    ul. E. Orzeszkowej 8

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sępólnie Krajeńskim, ulica Przemysłowa (przy oczyszczalni ścieków), prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.89-400 Sępólno Krajeńskie ul. E. Orzeszkowej 8

metryczka


Wytworzył: Wiesława Daroń (27 grudnia 2016)
Opublikował: Administrator (27 grudnia 2016, 13:34:48)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (21 stycznia 2021, 12:03:13)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 320