Uchwała nr XIV/134/2003RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 3 grudnia 2003o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsiach: Zboże - dz. nr 26/1 i Włościbórz - dz. nr 55/1, gmina Sępólno Kraj.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) – w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

Uchwała nr XIV/134/2003
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 3 grudnia 2003


o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsiach: Zboże - dz. nr 26/1 i Włościbórz - dz. nr 55/1, gmina Sępólno Kraj.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) – w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Zboże - dz. nr 26/1 w zakresie określonym przez dalsze przepisy niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkanio-wej i usługowej we wsi Włościbórz - dz. nr 55/1, w zakresie określonym przez dalsze przepisy niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 1
Przepisy ogólne.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)  planach - należy przez to rozumieć ustalenia planów, o których jest mowa w § 1, ust. 1 i 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2)  uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3)  przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw szczególnych wraz z akta-mi wykonawczymi;
4)  rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na aktualnej mapie syt.-wys.;
5)  symbolach planu - należy przez to rozumieć oznaczenia poszczególnych terenów, wydzielo-nych liniami rozgraniczającymi, składającymi się z cyfr i liter, zgodnie z rysunkiem planu;
6)  przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć dominujące przeznaczenie na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
7)  przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć dodatkową lub uzupełniającą funkcję w stosunku do podstawowej;
8)  usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć takie usługi, które nie mogą powodować stałych lub okresowych uciążliwości dla otoczenia, w tym powstawania niebezpiecznych odpa-dów, zanieczyszczeń gazowych i pyłowych;
9)  powierzchni ekologicznej - należy przez to rozumieć teren przeznaczony do nasadzenia roślin-ności w formie drzew, krzewów i trawników lub roślinności użytkowej, z zakazem utwardzania powierzchni działki, nawierzchniami nieprzepuszczalnymi;
10)  zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć zespoły lub pasy zieleni, biologicznie aktywnej przez większą część roku, utworzonej z drzew i krzewów, tłumiącej hałas oraz neutralizującej zanieczyszczenia pyłowe.

§ 3

1. Przedmiotem ustaleń planów są tereny:
1) zabudowy mieszkaniowej z usługami - MN,U;
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 4

1. Integralną częścią uchwały są rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, określonych w § 1, ust. 1 i 2, sporządzonych w skali 1:500, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Za obowiązujące ustalenia rysunku planów, przyjmuje się następujące oznaczenia graficzne:
1) granicę obszaru objętego planem, równoznaczną z granicą obowiązywania uchwały;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - obowiązujące;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) funkcje terenów określone przez poszczególne symbole planu.

§ 5

1. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale mają na celu:
1) umożliwienie działalności różnym podmiotom inwestycyjnym, przy zminimalizowaniu wzajem-nych konfliktów;
2) ochronę interesów publicznych, realizację infrastruktury technicznej i komunikacji.

§ 6

  Uchwala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, określonych w § 1, ust. 1 i 2:
1) funkcje poszczególnych terenów, określa się w ustaleniach szczegółowych w rozdziale 2;
2) wprowadza się obowiązek projektowania i wykonania wejść i wjazdów na każdą posesję bez ba-rier architektonicznych;
3) obowiązek utrzymania istniejących sieci infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą tere-nu, na którym są zlokalizowane, z zapewnieniem awaryjnego do nich dostępu lub koniecznością ich modernizacji;
4) nowe sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, należy prowadzić w drogach, wyznaczonym li-niami rozgraniczającymi;
5) przy opracowaniu projektów budowlanych należy przewidzieć inwentaryzację uzbrojenia
podziemnego w zakresie sieci telekomunikacyjnych, od których należy zachować normatywne odległości, a wszelkie kolizje z istniejącymi sieciami, winny być usunięte na koszt inwestora;
6) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez gestora sieci;
7) w celu ochrony przeciwpożarowej, należy wykonać techniczne urządzenia zabezpieczające - zgodnie z przepisami szczególnymi;
8) odprowadzanie ścieków docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej realizacji, dopusz-cza się budowę zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3/d; przekroczenie tej ilości ścieków wymaga pozytywnej opinii właściwe-go terenowo inspektora ochrony środowiska;
9) wywóz ścieków do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków, wyłącznie przez koncesjonowany zakład;
10) odprowadzenie wód opadowych do gruntu na poszczególnych działkach, z uwzględnieniem ukształtowania terenu działek sąsiednich, a w przypadku konieczności ich oczyszczania, należy stosować rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami szczególnymi;
11) zasilanie w energię elektryczną, zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów;
12) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystoso-wania dla potrzeb obrony cywilnej;
13) na każdej działce należy wyznaczyć estetycznie urządzone miejsca do gromadzenia odpadów stałych, z możliwością łatwego ich wywozu na teren składowania i utylizacji;
14) przed przystąpieniem do budowy obiektów kubaturowych, należy każdorazowo wykonać badanie techniczne podłoża, celem określenia warunków gruntowo-wodnych;
15) na każdej działce należy wydzielić miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w ilości za-bezpieczającej potrzeby danych funkcji;
16) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, ze wskazaniem instalowania urządzeń wy-korzystujących ekologiczne paliwa (gaz, olej opałowy, energia elektryczna);
17) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na obiekt archeologiczny - należy powiadomić
o tym fakcie Służbę Ochrony Zabytków.


Rozdział 2
Zasady zagospodarowania terenów.

§ 7

1. Ustala się zasady zagospodarowania terenu dz. nr 26/1 we wsi Zboże, określonego w §1,
ust. 1 oraz na rysunku planu w skali 1:500, zgodnie z załącznikiem Nr 1:
1)  zmienia się dotychczasową funkcję terenu - zlewnię mleka, na funkcję mieszkaniową z działalno-ścią usługowo-handlową;
2)  MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej z usługami handlowymi, drobną wytwórczością, dla któ-rego ustala się:
a)  dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub modernizację istniejącego budynku, z zachowa-niem nieprzekraczalnej linii zabudowy 20,0 m w stosunku do skrajnej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej,
b)  rozbudowa budynku musi uwzględniać istniejącą na działce infrastrukturę techniczną,
c)  budynek mieszkalno-usługowy parterowy, z poddaszem mieszkalno-użytkowym, dach dwu lub wielospadowy, o nachyleniu połaci dachowych 45o, z tolerancją ±10o,
d)  dopuszcza się budowę budynku gospodarczego lub garażu jako wolno stojącego o architektu-rze zharmonizowanej z budynkiem zasadniczym,
e)  zobowiązuje się inwestora do wprowadzenia na działce zieleni ozdobnej,
f)  wjazd na działkę wyłącznie z przylegającej od wschodniej strony drogi dojazdowej.

3)  Ustala się zasady realizacji infrastruktury technicznej:
a)  zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej,
b)  odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowaniu; w okresie wyłącz-nie przejściowym - zgodnie z ustaleniami § 6 pkt 8 i 9,
c)  zasilanie w energię elektryczną z wykonanego przyłącza z istniejącej linii nn, zasilanej ze sta-cji Zboże 1 Wieś po dostosowaniu go do zwiększonego obciążenia,
d)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy realizować na warunkach uzyskanych od jej gestorów.

4)  Uchwala się stawkę procentową w wysokości od wzrostu wartości nieruchomości, służącej nali-czeniu jednorazowej opłaty, w razie zbycia działki, w wysokości 30 %.

2.  Ustala się zasady zagospodarowania terenu dz. nr 55/1 we wsi Włościbórz, określonego w §1, ust. 2 oraz na rysunku planu w skali 1:500, zgodnie z zał. Nr 2.
1)  1 MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej z usługami, dla którego ustala się:
a)  zmienia się dotychczasową funkcję terenu (remiza strażacka) na funkcję mieszkaniową
i działalność usługową,
b)  funkcja usługowa, jako uzupełniająca, nie może powodować stałych lub okresowych uciążli-wości dla otoczenia,
c)  istniejący obiekt może podlegać przebudowie, rozbudowie, z zachowaniem nieprzekraczal-nych linii zabudowy oraz uwzględnieniem stanu zainwestowania działki,
d)  granice własności należy skorygować zgodnie z podziałem geodezyjnym dz. nr 55/1,
e)  budynek mieszkalno-użytkowym, dach dwu lub wielospadowy, o nachyleniu połaci dachowych 45o, z tolerancją ±10o,
f)  dopuszcza się budowę budynku gospodarczego lub garażu jako obiektu wolno stojącego, zharmonizowanego architektonicznie z budynkiem zasadniczym,
g)  wprowadza się obowiązek wykorzystania terenu, wolnego od zainwestowania, pod zieleń ozdobną i izolacyjną, szczególnie wzdłuż dróg,
h)  położenie terenu w strefie “B” ochrony konserwatorskiej, obejmującej zespół wsi Włościbórz, obliguje inwestora do uzgodnienia projektu przebudowy obiektu ze Służbą Ochrony Zabytków, w zakresie charakteru i skali zabudowy.

2)  Ustala się zasady realizacji infrastruktury technicznej:
a)  doprowadzenie wody, z wiejskiego wodociągu,
b)  odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu, wyłącznie w okresie przejściowym, dopuszcza się budowę szczelnego zbiornika - na warunkach określonych w § 6 pkt 8 i 9,
c)  zasilanie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza wykonanego z linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji Włościbórz 2, po dostosowaniu go do zwiększonego obciążenia,
d)  infrastrukturę techniczną należy realizować na warunkach uzyskanych od jej gestorów.

3)  Uchwala się stawkę procentową w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości, służącą na-liczeniu jednorazowej opłaty, w razie zbycia działki.

 

Rozdział 3
Przepisy końcowe.

§ 8

1. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogól-nego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólna Kraj., uchwalonego uchwałą Nr 40/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 30 grudnia 1992 r. - Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1993 r. Nr 5,
poz. 71, z 1997 r. Nr 25, poz. 128, z 1998 r. Nr 9, poz. 41; Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 1999 r. Nr 11, poz. 51, poz. 52, poz. 53 i poz. 54, Nr 13, poz. 66, z 2000 r. Nr 33, poz. 315, z 2002 r. Nr 15, poz. 272, Nr 123, poz. 2481, z 2003 r. Nr 3, poz. 30.

2.  Wprowadza się zmiany porządkowe w rysunku i tekście w/w planu, które obowiązują do czasu utraty ważności tego planu, polegające na:
1)  wrysowaniu granic opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na ry-sunku planu gminy, wraz z przypisanym symbolem, zgodnie z zał. nr 1a i 2a do niniejszej uchwały;
2)  wprowadzeniu do tekstu w/w planu nowych symboli: 5.5 MN,U,  18.7 MN,U wraz z kolejnym zapi-sem: “tereny objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwa-lonego uchwałą Nr XIV/134/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 3 grudnia 2003 r.


§ 9

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Kraj.


§10

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

metryczka


Opublikował: Ula Lange (31 grudnia 2003, 11:29:55)

Ostatnia zmiana: Anna Sobieszczyk (22 listopada 2007, 12:32:57)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1400