Uchwała nr XIII/105/2003RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 10 października 2003w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz do Sądu Pracy – Sądu Ubezpieczeń Społecznych – Sądu Okręgowego w BydgoszczyNa podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98 poz. 1070 i Nr 154 poz. 1787 oraz z 2002r. Nr 153 poz. 1271, Nr 213 poz. 1802 i Nr 240 poz. 2052)

Uchwała nr XIII/105/2003
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 10 października 2003


w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz do Sądu Pracy – Sądu Ubezpieczeń Społecznych – Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98 poz. 1070 i Nr 154 poz. 1787 oraz z 2002r. Nr 153 poz. 1271, Nr 213 poz. 1802 i Nr 240 poz. 2052)


Rada Miejska
uchwala co następuje:


§ 1


Stwierdzić w oparciu o przedstawiony protokół Komisji Skrutacyjnej, że na kadencję lat 2004-2007 w głosowaniu tajnym zostali wybrani na ławników :

1) Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
     -   Pan/i   Zdzisław Jan Grzeca

2) Sądu Pracy – Sądu Ubezpieczeń – Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
     -  Pan/i   Eugeniusz Głomski

                                                           § 2

Wyrazić dotychczasowym ławnikom podziękowanie za ich zaangażowanie i prawidłową realizację obowiązków ławnika.


                                                           § 3


Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi, który przekaże listę wybranych ławników Prezesowi Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.


                                                           § 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/105/2003r.  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 10 października 2003r
. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz do Sądu Pracy – Sądu Ubezpieczeń Społecznych – Sądu Okręgowego w Bydgoszczy


                      Z końcem roku 2003 upływa okres kadencji ławników sądów powszechnych, obecnej kadencji.
                     Zgodnie z treścią art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98 poz. 1070 i Nr 154 poz. 1787 oraz z 2002r. Nr 153 poz. 1271, Nr 213 poz. 1802 i Nr 240 poz. 2052) rady gmin dokonują wyboru ławników na nową kadencję, w/g zasad uregulowanych w tejże ustawie.
                    Niniejsza uchwała stanowi realizację obowiązku wynikającego z w/w ustawy przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim, która dokonała wyboru na kadencję lat 2004-2007 dwóch ławników do Sądu  Okręgowego w Bydgoszczy w tym jednego  do Sądu Pracy – Sądu Ubezpieczeń Społecznych – Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

metryczka


Opublikował: Marcin Jarski (6 listopada 2003, 08:41:44)

Ostatnia zmiana: Anna Sobieszczyk (23 listopada 2007, 09:27:38)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1441