Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sępólno Krajeńskie


Sępólno Krajeńskie, dnia 11 lipca 2014 r.
IRG.6220.10.2014
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających
 
Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,  poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
1.        o wszczęciu dnia 11 lipca 2014 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Kraj. występującego w ich imieniu na mocy udzielonego pełnomocnictwa firmie WOD-MAX Sławomir Lebica ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Sępólno Krajeńskie”
 
2.   Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami położonymi w pobliżu planowanej inwestycji.
3.   Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej ma na celu zbadanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zwrócił się w dniu 11 lipca 2014 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania zostaną powiadomione o postanowieniach organów opiniujących w formie obwieszczenia przed wydaniem decyzji.
4.   Dokumentacja sprawy (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia, wyrys z mapy ewidencyjnej) dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim (ul. Tadeusz Kościuszki 11, pokój nr 7B w godzinach pracy urzędu) na każdym etapie toczącego się postępowania.
5.   Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji, na tablicy ogłoszeń Samorząd Mieszkańców nr 2, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sępólno Krajeńskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl, na stronie internetowej www.ekoporta.gov.pl
 
 
Z up. Burmistrza
mgr inz Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 
 
Sporządziła: Małgorzata Barabach
Data : 11-07-2014 r.
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (11 lipca 2014)
Opublikował: Barabach Małgorzata (11 lipca 2014, 10:36:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1240