Obwieszczenie zawieszenie postępowania na budowę 5 turbin wiatrowych


Sępólno Krajeńskie, dnia 2014-03-21
IRG.6220.3.2014
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,  poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
zawiadamiam strony postępowania, iż
w toku prowadzonego postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa farmy wiatrowej złożonej z 5 turbin wiatrowych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 140/4, 140/6, 156/8, 156/12 położonych w miejscowości Włościbórz oraz na dz. o nr ewid. 195/11 położonej w miejscowości Wałdowo, gmina Sępólno Krajeńskie”
wszczętego na wniosek Pana Adama Sciesinskiego zam. przy ul. Długiej, 86-011 Wtelno, zgodnie z treścią art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Burmistrz Sępólna Krajeńskiego dnia 21-03-2014 r. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi              z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli            i władających dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T.Kościuszki 11,               89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B.
Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji, na tablicy ogłoszeń sołectwa Włościbórz, Wałdowo, Gmina Sępólno Krajeńskie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sępólno Krajeńskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl, www.ekoportal.gov.pl .
Na niniejsze postanowienie o zawieszeniu postępowania nie przysługuje zażalenie.

Z up. Burmistrza
mgr inż Maria Grochowska
Kierownik Referatu inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
Wywieszono na tablicy
ogłoszeń…………….…..
w dniu……………….….
i zdjęto dnia…………….
 
Sporządziła: M. Barabach
Data : 2014-03-21

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (21 marca 2014)
Opublikował: Barabach Małgorzata (21 marca 2014, 11:53:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1287