obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 9 turbin wiatrowych


Sępólno Krajeńskie, dnia  2014-03-13
 
IRG.6220.2.2014
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,  poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
 
zawiadamiam strony postępowania, iż
w toku prowadzonego postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.:
 
„Budowie farmy wiatrowej złożonej z 9 turbin wiatrowych o mocy do 1 MW każda i wysokości całkowitej do 135m wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 164/5, 164/3, 17/4, 178/2, 184/2, 18/5, 188, 232/3  położonych w miejscowości Włościbórz oraz na dz. o nr ewid. 515/2 położonej w miejscowości Wałdowo, gmina Sępólno Krajeńskie”
 
wszczętego na Pani Anny Mojzesowicz zam. Gogolinek 22, 86-011 Wtelno
1)      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim pismem znak : N.NZ.401.3.2014 z dnia 28-02-2014 r. (wpł. 28-02-2014 r.)  stwierdził, konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
2)      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak WOO.4240.107.2014.PM z dnia 10-03-2014 r.(wpł. 11-03-2014 r.) stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego uwzględniając środowiskowe uwarunkowania wynikające z realizacji w/w przedsięwzięcia jaka również biorąc pod uwagę opinię powyższych organów, dnia 13-03-2014 r. wydał postanowienie znak IRG.6220.2.2014, w którym stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
            Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi   z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli  i władających dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T.Kościuszki 11,  89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B.
Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji, na tablicy ogłoszeń sołectwa Włościbórz, Wałdowo, Trzciany – Gmina Sępólno , na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sępólno Krajeńskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl, www.ekoportal.gov.pl
Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia).
 
                                                  Z up. Burmistrza
                                                  mgr inż Maria Grochowska
                                                  kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Wywieszono na tablicy
ogłoszeń…………….…..
w dniu……………….….
i zdjęto dnia…………….
 
Sporządziła: M. Barabach
Data : 13-03-2013r.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (13 marca 2014)
Opublikował: Barabach Małgorzata (13 marca 2014, 14:53:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1047