Obwieszczenie dotyczące zmiany decyzji środowiskowej IRG.6220.8.2013


                                                                   Sępólno Krajeńskie, dnia 28 listopada  2013 r.
IRG.6220.8.1.2013
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających
 
Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 i  87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
 
zawiadamiam strony postępowania
1.        o wszczęciu dnia 28 listopada 2013 r. na wniosek Gminy Sępólno Krajeńskie, postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15-07-2013r. znak: IRG.6220.8.2013  dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Uzbrojeniu terenu zabudowy rzemieślniczej w Sępólnie Krajeńskim na działkach: 21, 22, 27/2, 28, 29, 34, 37, 47, 48, 87/1, 87/2, 89, 92, 93, 94, 96/1, 96/2, 124/3, 164/1, 30,33, 36, 44, 45, 46, 91, 95, 128/17, 128/42, 128/43, 26  obręb 2 w Sępólnie Krajeńskim.”
 
Zmiana decyzji dotyczy ujęcia działki o nr ewid. 25 obręb 2 Sępólno Krajeńskie oraz działek o nr ewid. 361 i 377 obręb Sikorz gmina Sępólno Krajeńskie
 
2.   Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami położonymi w pobliżu planowanej inwestycji.
3.   Postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej ma na celu zbadanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zwrócił się w dniu 28 listopada 2013 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania zostaną powiadomione o postanowieniach organów opiniujących w formie obwieszczenia przed wydaniem decyzji.
4.   Dokumentacja sprawy (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia, mapy) dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim (ul. Tadeusz Kościuszki 11, pokój nr 7B w godzinach pracy urzędu) na każdym etapie toczącego się postępowania.
5.   Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 oraz 87 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji, na tablicy ogłoszeń Samorządu Osiedla 2, sołectwa Sikorz,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sępólno Krajeńskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl.

 Z up. Burmistrza
mgr inż Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

 
 
Wywieszono na tablicy
ogłoszeń…………….…..
w dniu……………….….
i zdjęto dnia…………….
 
 
Sporządziła: Małgorzata Barabach
Data : 28-11-2013 r.
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (28 listopada 2013)
Opublikował: Barabach Małgorzata (28 listopada 2013, 10:41:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1427