IRG.6220.22.2013 Obwieszczenie Wszczęcie postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej Sikorz


                                                               Sępólno Krajeńskie, dnia 21 października 2013 r.
IRG.6220.22.2013
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających
 
 
 
 
Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 j.t.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U., Nr 199, poz. 1227)
 
zawiadamiam strony postępowania
o wszczęciu dnia 21 października 2013 r. na wniosek Gminy Sępólno Krajeńskie, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikorz, gmina Sępólno Krajeńskie”
 
Działki o numerach ewidencyjnych:
 
21/3, 29/10, 30, 73/1, 361, 9/18, 9/22, 34, 264, 45, 28,31, 27, 21/2, 22/1, 331, 35, 40/2, 333, 41/2, 42, 38/1, 44, 330/3, 332, 29/14,  43/6, 43/8, 29/3, 29/8, 29/9, 25, 38/2, 26/1, 32, 329, 29/11, 36, 330/2, 330/1, 39/3, 49/8, 9/10, 49/7,29/13, 26/2, 336/3, 33/1, 9/21 województwo kujawsko - pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, obręb ewidencyjny Sępólno Kraj. Sikorz
 
22, 15, województwo kujawsko - pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie,  obręb ewidencyjny nr 2 Sępólno Kraj.
 
2. Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami położonymi w pobliżu planowanej inwestycji.
3. Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej ma na celu zbadanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zwrócił się w dniu 21 października 2013 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania zostaną powiadomione o postanowieniach organów opiniujących w formie obwieszczenia przed wydaniem decyzji.
4. Strony postępowania mogą zapoznać się ze złożoną dokumentacją sprawy (wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia, mapami)                   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim (ul. Tadeusz Kościuszki 11, pokój nr 7B w godzinach pracy urzędu) oraz wnosić uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
5. Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji, na tablicy ogłoszeń Samorządu Osiedla Nr 2, sołectwa Sikorz, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sępólno Krajeńskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl.
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu……………….……………
i zdjęto dnia………………………
 
 
  Z up. Burmistrza
mgr inż Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 
 
 
 
Sporządziła : Małgorzata Barabach
Data: 21-10-2013r.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (21 października 2013)
Opublikował: Barabach Małgorzata (21 października 2013, 12:28:25)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (21 października 2013, 13:06:58)
Zmieniono: poprawiono estetyke

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1317