Informacja o wydanej decyzji 
                                                                             Sępólno Krajeński, dnia 10-09-2013 r.
IRG.6220.20.2013
 
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości:
 
1. w dniu 10-09-2013 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku mieszkalnego z częścią usługową (warsztat mechaniki pojazdowej), położonego na działce o nr ewid. 72/54 w miejscowości Piaseczno, gmina Sępólno Krajeńskie”
 
2. informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Piaseczno.
3.    z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - postanowienie znak: WOO.4240.721.2013.DB z dnia 03.09.2013r.(wpł. 06.09.2013 r.) oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim –znak: N.NZ-401-23/13 z dnia 04.09.2013 r. (wpł. 06.09.2013 r.)   można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T.Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, na zasadach określonych w dziale II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 
 Z up. Burmistrza
mgr inż. Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodareczego

 
M. Barabach
Data: 10-09-2013r.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (10 września 2013)
Opublikował: Barabach Małgorzata (10 września 2013, 13:35:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1061