Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających


Sępólno Krajeńskie 2013-08-05
Znak: IRG. 6220.14.2013                                                  
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających
Zgodnie z 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, iż w dniu  5 sierpnia 2013 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie budynku produkcyjno-magazynowego z wydzieloną częścią socjalno-biurowo-handlową , położonego na działce o Nr 161/10, obręb ewidencyjny Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim.                                                      
 
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 02.07.2013 r. ( wpł.10.07.2013 r.)
uzupełniony w dniu 25.07.2013 r.
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowej „KAAD” Kamila Adamczak
ul.Topolowa 3, 89-430 Kamień Kraj.,
w imieniu której działa pełnomocnik Pan Artur Adamczak
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 j.t.) i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się o możliwości zapoznania się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w celu ewentualnego składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim (ul. Tadeusz Kościuszki 11, pokój nr 7B w godzinach pracy urzędu).
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ma na celu zbadanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zwrócił się w dniu 5 sierpnia 2013 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania zostaną powiadomione o postanowieniach organów opiniujących w formie postanowienia przed wydaniem decyzji.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony mają obowiązek zawiadomić tut. Urząd Miejski o każdej zmianie swego adresu. Zgodnie z art. 41 § 2 k.p.a. w razie zaniedbania obowiązku określonego § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
Otrzymują:
1.       Wnioskodawca
2.       Strony postępowania wg zestawienia znajdującego się w aktach sprawy.
3.       Zamieszczono na tablicy ogłoszeń Samorządu Osiedla Nr 2,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego                    w Sępólnie Krajeńskim, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl.
4.       A/a

metryczka


Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (5 sierpnia 2013)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (5 sierpnia 2013, 14:50:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1434