2012

2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Sępólno Krajeński, dnia 19.12.2012 r. IRG.6220.10.2012   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Sępólno Krajeński, dnia 19.12.2012 r. IRG.6220.10.2012   ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko rozbudowa hali i modernizacja kotłowni

  Sępólno Kraj. 2012-11-26 IRG. 6220.11.2012 POSTANOWIENIE   Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia

Sępólno Krajeńskie, dnia 22.11.2012 r.   Nr.IRG.6220.10.2012   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji

            Sępólno Kraj., 13 września 2012r. [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu wraz z uzupelnieniem - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

 Sępólno Kraj. 2012-07-09 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie art. 29 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

IRG.6220.3.2012                                       & [...]

zakończenie

Znak: IRG6733.4.2012   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Sępólna krajeńskiegoz dnia 17 maja 2012 r.   Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji budowa warsztatu mechaniki pojazdowej

IRG.6220.2.2012                                       & [...]

Przebudowa i zmaina sposobu użytkowania zakałdu stolarskiego na warsztat samochodowy

Irg 6220.5.2012                       [...]

postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko budowa warsztatu

IRG.6220.2.2012                                       & [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - Budowa chlewni w miejscowości Świdwie, gmina Sępólno Kraj.

IRG.6220.1.2012                                       & [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - Przebudowa ulic

IRG.6220.4.2012                                       & [...]

Postanowienie w sprawie braku koniecznosci przeprowazenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie ulic w Sępólnie kraj.

 Sępólno Kraj. 2012-03-02IRG. 6220.4.2012POSTANOWIENIE   Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Postanowienie dot. koniecznosci opracowania raportu odzialywania na środowisko dla przedsiewziecia polegajacego na: "Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w gminie Sępólno Krajeńskie"

Sępólno Kraj. 2012-02-27IRG.6220.10.2011.2012 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, 64 ust. 1 pkt 1 i 2, 68 oraz w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o [...]

metryczka